Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách kurzy.edumenu.cz.

Zadat poptávku

Nechejte nás hlídat nejvhodnější nabídky za vás!

Klikněte zde, zadejte hlídacího agenta pro vaši oblast a dostávejte nové nabídky z portálu kurzy.edumenu.cz.

Vytvořit agenta

top

MANAGEMENT - akreditovaná modulová rekvalifikace - manažerská akademie

14.11.2016 - 13.11.2017

Praha

16 900 Kč

Cena je konečná, firma není plátcem DPH.

Nezávazně objednat (sleva 10%)

Kurz pro veřejnost

Termíny konání

14.11.2016 - 13.11.2017 (zahajování libovolným modulem v průběhu akademického období)

Cena

Cena (neplátce DPH)
16 900 Kč
Poznámka k ceně
SLEVA heslo "EDUMENU" - 10%; akreditovaný program - osvobození od DPH, při volbě jednotlivých modulů cena + DPH

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah 148 hodin

Obsah kurzu

Cíl kurzu

Cílem je připravit účastníky k výkonu meziprofesních managerů – výkonných řídících pracovníků, pracovníků personálních či prodejních divizí především obchodních společností a firem, vybavených uceleným fontem právních, obchodních a ekonomických znalostí především prakticky zaměřených, aktuálních a v praxi okamžitě využitelných. Součástí tohoto modulového skladebného vzdělávacího projektu je též získání přiměřených jazykových, komunikativních a psychologických dovedností (tzv.soft skills – měkkých dovedností).

Cílová skupina

Profil absolventa

 • zná firemní struktury a členění manažerských činností, disponuje manažerskými kompetencemi – umí samostatně vykonávat řídící, organizační a kontrolní činnosti na úrovni středních a vyšších manažerských pozic především v oblasti řízení firemních činností, lidského zdroje a marketingových činností.
 • dokáže na příslušné úrovni komunikovat se svým profesním okolím (s tzv. vnitřním i s vnějším zákazníkem), umí aplikovat poznatky z oblasti manažerských technik do vlastní řídící praxe včetně řízení času, stresu a zvládání technik duševní hygieny manažera.
 • zná základy firemního práva a dokáže sám tyto znalosti aplikovat na výkon manažerské činnosti (především v oblasti obchodního, občanského a základů pracovního práva).
 • zvládá základy účetní, ekonomické a finanční agendy, tak aby mohl komunikovat s příslušným specialistou a připravovat pro něj podklady.

Cílová skupina

 • manažeři na středních a vyšších pozicích
 • soukromí podnikatelé, jednatelé firem
 • absolventi středních a vysokých škol technického či ekonomického zaměření

Obsahová náplň

OBSAHOVÁ NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH MODULŮ:

1) PRÁVO PRO MANAŽERSKOU PRAXI – samostatně 6000 Kč + DPH obchodní právo: obchodní zákoník, typy podnikatelů, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž, obchodní společnosti a další podnikatelské subjekty, konkurz a vyrovnání, živnostenské podnikání, obchodně závazkové vztahy, smluvní typy  občanské právo: občanský zákoník, věcná práva, občanské závazkové právo a smluvní typy, občanský soudní proces  pracovní právo: zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, odbory, kolektivní smlouvy, pracovně-právní vztahy, pracovní poměr, dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr  trestní právo: hospodářské trestné činy, soustava soudů a procesní řád  finanční právo: rozpočtové a daňové právo, daňová soustava a druhy daní, daňový proces  právní rámec EU 

2) FIREMNÍ MANAGEMENT samostatně 4000 Kč + DPH Teoretické zázemí podnikatelských aktivit, výklad základních manažerských činností formou případových i obecných návodů, které lze aplikovat na řízení podniků různých typů – především obchodních firem.  pojem managementu, moderní management charakteristika firmy, formy a typy podniků, financování podniku, zákazník, konkurence, státní a mezinárodní vliv  tvorba firemní strategie, taktické a operativní plány  organizační struktury firem a jejich vývoj (franchising, síové struktury…), top management  rozhodovací proces, nalezení optimálního rozhodnutí, rizika rozhodování motivace, komunikace, kontrola – vnější a vnitřní firemní komunikace, technické komunikační prostředky, účinnost kontroly  finanční management, finanční ukazatele a finanční plánování

3) MANAŽERSKÁ PSYCHOLOGIE samostatně 5000 Kč + DPH  úvod do komunikace  verbální a neverbální komunikace  transakční analýza  asertivita, vyjednávání, úspěšné vedení obchodního jednání  kreativita, techniky duševní práce, zvládání stresu – “stres management”, řízení času – “time management”, duševní hygiena a osobní rozvoj manažera  teoretické zázemí – formulování profilu manažera, psychologické aspekty řídící práce  praktický výcvik základních manažerských dovedností, práce s interaktivním videem

4) ÚČETNICTVÍ samostatně 4000 Kč + DPH právní rámec podvojného účetnictví a účetní evidence, podstata, význam základní principy účtování v podvojné soustavě, české účetní standardy provázanost s ostatními zákony ( o dani z příjmů, o silniční dani, o DPH, o správě daní a poplatků, zákony o sociálním a zdravotním pojištění) zákon o účetnictví (charakteristika, účetní zásady, účetní období, účetní jednotka metoda účetnictví a metodické prvky (rozvaha, soustava účtů, směrná účtová osnova, podvojnost a souvztažnost, dokumentace, inventarizace, oceňování, závěrka) rozvaha – formy majetku a zdroje krytí, typy rozvahy, příklady účtové třídy (majetek – 0,1,2, zúčtovací vztahy – 3, kapitálové účty a dlouhodobé závazky – 4, náklady – 5, výnosy – 6) uzavírání výsledovkových účtů, zjištění výsledku hospodaření závěrkové a podrozvahové účty (třída 7) – účetní závěrka likvidace společnosti, speciální případy účtování

5) MARKETING samostatně 3500 Kč + DPH  marketingový mix podniku, marketingový management a služby, podpora prodeje výrobků a služeb  marketingová strategie podniku, strategická situační analýza a modely, globální světový trh a export  segmentace trhu a marketingový výzkum (poptávky, spotřebitele, zákazníka, konkurence, dodavatelů, zprostředkovatelů, mikro a makrookolí)  propagace, propagační média, image, propagační akce a její účinnost  výrobková politika, životní cyklus, inovace a komercionalizace výrobku  cenová politika, odbytové cesty, marketingová informatika  mezinárodní marketing – specifika, komplexní případová studie

NEPOVINNÉ MODULY

6) FINANČNÍ TRHY samostatně 3500 Kč + DPH Bankovnictví, Mezinárodní finanční operace  banka jako instituce, bonita firmy, devizové hospodářství, konvertibilita měny, evropský měnový systém  rizika v obchodě a bankovní instrumenty, platební a dodací podmínky (parita)  dokumenty v platebním styku, hotovostní platby, hladké platy (bankovní převod,…)  dokumentární inkasa, dokumentární akreditivy, směnky, šeky  bankovní záruka, úvěry, devizové úvěry  vybrané bankovní a finanční operace (leasing, franchising,…)  devizové operace, protiobchody (junktimy, bartery, reexport, switch,…) Burzovnictví  základní pojmy, finanční, peněžní, kapitálový, devizový trh, cenné papíry  primární a sekundární trh cennými papíry, likvidita, výnos  druhy burz, obchodování na burze cenných papírů, makléřská činnost  právní úprava obchodování s cennými papíry v ČR, Pražská burza  mimoburzovní organizovaný obchod – RM Systém, kotace  úloha státního dozoru, mezinárodní burzovní operace  exkurze do makléřské firmy – reálná činnost obchodníka cennými papíry

7) MANAŽERSKÁ EKONOMIKA samostatně 3500 Kč + DPH Zabývá se hospodařením firmy a ekonomickým řízením jejího dlouhodobého ekonomického rozvoje.  podnikatelský plán, založení firmy  majetková a kapitálová výstavba firmy, vlastní a cizí kapitál, rozvaha, oceňování majetku  výnosy, náklady, hospodářský výsledek, tržby, náklady, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, nástroje řízení nákladů, zisk, ztráta  sdružování firem, koncentrace, fúze  sanace a zánik firmy, krizový vývoj  typologie firemních činností, výrobní činnost, nákup, prodej  financování firmy a úkoly finančního managementu, druhy a způsoby financování, určení výše oběžného majetku, cash flow, finanční analýza  investiční činnost firmy, metody hodnocení investic, investiční riziko  specifika vybraných typů firem: firmy se zahraniční kapitálovou účastí, výrobní a bankovní firmy, obchodní firmy a firmy cestovního ruchu, specifika drobných firem a živností

8) PERSONÁLNÍ MANAGEMENT samostatně 2500 Kč + DPH Výklad základních principů personálního řízení (management lidského zdroje) na základě skupinové účasti studentů při modelování personálního života reálné firmy – včetně finálního videozáznamu a vyhodnocení  trh práce a personální politika organizace, náplň a nositelé základních personálních činností  přijímací řízení zaměstnanců, kvalifikační, charakterové a jiné osobnostní ukazatele vhodného výběru zaměstnance, přijímací pohovor a jeho modelování

9) ETIKETA V OBCHODĚ A PODNIKÁNÍ samostatně 2500 Kč + DPH  obecná pravidla společenského styku  pracovní a obchodní styk  telefonický styk  společenské podniky a příležitosti  organizace obchodního jednání  zahraniční obchodní partner  osobní image  společenské nehody  základy diplomatického protokolu

10) ANGLICKÝ, NĚMECKÝ, FRANCOUZSKÝ, ŠPANĚLSKÝ, ITALSKÝ, RUSKÝ JAZYK samostatně 7600 Kč + DPH Jazykové hodiny jsou vedeny především konverzačními metodami s využitím kvalitní studijní literatury a podpůrné techniky (audio, video) a jsou zaměřeny k překonání jazykové bariéry. Kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři.

Kategorie

Doplňující informace

Podmínky přijetí

ukončené SŠ vzdělání, 18+ let

Typ a platnost osvědčení akreditované rekvalifikační osvědčení, mezinárodní certifikace IES, London
Kurz je rekvalifikace ano
Studium spojené s pobytem ano
Možnost získání pracovního povolení při studiu. ano

Rychlé odkazy

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
kurzy.bi.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt na organizátora
BOHEMIA INSTITUT s.r.o. - ing.Eva Mocová, Jana Bělochová,...
tel: +420 274776256
mobil: +420 724173829
fax: +420 274780916
e-mail: info@bi.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo konání

Tuklatská 3/2105, 10000, Praha, Česko Praha 10

Zobrazit další kurzy

Detail organizátora

Organizátor

BOHEMIA INSTITUT s.r.o.

Člen AIVD ČR
Sídlo Tuklatská 3/2105, 100 00, Praha 10, Česko
Kontakt na společnost Telefon: +420 274 776 256
Fax: +420 274 780 916
E-mail: info@bi.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

BOHEMIA INSTITUT s.r.o. – „škola pro život“

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce. Nabízíme jazykové kurzy veřejné, pomaturitní i firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština aj. Výběr z kurzů všech typů: obecné, konverzační, zkouškové (PET, FCE, CAE, TELC, ZD, ZMP, DELF, DALF, DELE). Manažerské kurzy, rekvalifikace a studium se státní i mezinárodní certifikací: právo, management, marketing, personalistika, psychologie, ekonomika, účetnictví, obsluha PC. Personální firemní poradenství. Studium v zahraničí- program „svět jazyků pro vás“.

Poradenství

 • Personalistika
  • ASSESSMENT a DEVELOPMENT CENTRE

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

 • Česko
 • Slovensko

Reference (naši top klienti)

 • RWE Transgas
 • DOPRAVNÍ PODNIKY hl.m.Prahy
 • AMWAY ČR

Objednávka online - se slevou až 10%

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "kurzy.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "MANAGEMENT - akreditovaná modulová rekvalifikace - manažerská akademie", která se zobrazí na linku:
http://kurzy.edumenu.cz/d-76275/management-akreditovana-modulova-rekvalifikace-manazerska-akademie-kurz-praha

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce kurzy.edumenu.cz jsem našel MANAGEMENT - akreditovaná modulová rekvalifikace - manažerská akademie "http://kurzy.edumenu.cz/d-76275/management-akreditovana-modulova-rekvalifikace-manazerska-akademie-kurz-praha". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na kurz Kontaktovat organizátora