DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB VE ZNĚNÍ ZÁKONA PLATNÉHO PRO ROK 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně a výpočtu daňové povinnosti. Ve výkladu budou zdůrazněny změny platné od roku 2015 a zejména pak změny provedené novelou pro rok 2016 včetně praktických příkladů.

Cílová skupina

Účetním, daňovým a ekonomickým poradcům.

Obsahová náplň

STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ:

 • výsledek hospodaření před zdaněním.

POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

 • dodanění neuhrazených závazků,
 • pohledávky ze smluvních sankcí,
 • daňové dopady změny účetní metody na základ daně,
 • daňové dopady oprav účtování v předchozích letech,
 • daňové důsledky dohody o narovnání,
 • dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik,
 • zrušení rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

 • uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením,
 • zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek,
 • tvorba rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů,
 • položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné,
 • příjmy podléhající srážkové dani,
 • definice osob spojených,
 • ceny obvyklé.

ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ:.

 • dary,
 • majetkový prospěch,
 • příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu,
 • příjmy získané směnou,
 • daňové dopady převodních cen.

DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY:

 • příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek,
 • příspěvky právnickým osobám s povinným/nepovinným členstvím,
 • příspěvky na různé typy pojištění,
 • odměny statutárních orgánů,
 • cenné papíry, ocenění a prodej cenných papírů, prodej cenných papírů u mikro účetních jednotek,
 • pohledávky, závazky,
 • finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva,
 • propagační předměty, dary, reprezentace,
 • úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále,
 • likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod,
 • výdaje související s držbou dceřiné společnosti,
 • nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy,
 • zásadní změny v uplatňování § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP,
 • náklady pro provoz předškolních zařízení.

DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY:

 • nová rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ:

 • z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech,
 • z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí,
 • z bezúplatného příjmu.

NEZISKOVÝ SEKTOR:

 • veřejně prospěšný poplatník,
 • svěřenský fond, fundace,
 • režim SVJ,
 • omezení daňových benefitů,
 • zdanění úrokových příjmů,
 • osvobození bezúplatných příjmů.

HMOTNÝ MAJETEK:

 • odpisování hmotného majetku,
 • stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku,
 • vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku,
 • odpisování budov a staveb, vyvolané investice,
 • nehmotný majetek (software),
 • vymezení odpisovatele,
 • vymezení neodpisovaného majetku,
 • režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky,
 • majetek vyloučený z odpisování,
 • vyloučení zřizovacích výdajů z nehmotného majetku.

SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI

Lektor:
Ing. Ilona Součková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě