Ekonomické ukazovatele pre neekonómov

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Absolventi získajú prehľad o hlavných ekonomických ukazovateľoch v podniku a podnikaní. Dokážu rozumieť výsledovke, bilancii, cash flow. Osvoja si základné ekonomické pojmy.

Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Cílová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre podnikateľov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, obchodných riaditeľov, teamleaderov, area sales managerov a sales managerov.

Obsahová náplň

Hlavné ekonomické kategórie

 • Podvojné účtovníctvo, odlišnosti od jednoduchého účtovníctva
 • Čítanie výkazov – Výsledovka, Bilancia a Cash flow

Úloha ekonomiky v podniku

 • Osvojiť si základné ekonomické pojmy,
 • Naučiť sa vnímať funkcie podniku a systém jeho hospodárenia
 • Oboznámiť sa so základmi účtovania a evidencie majetku a záväzkov v súlade so Zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov
 • Porozumieť princípu podvojnosti a súvzťažnosti, vedieť zostaviť finančný plán firmy
 • Poznať daňovú sústavu SR a jej prepojenie na účtovníctvo firmy
 • Naučiť sa zisťovať účtovný a daňový hospodársky výsledok, zostaviť účtovnú závierku, zvládnuť finančnú analýzu podniku

Členenie nákladov

 • Druhové členenie – analýza jednotlivých položiek -Kalkulačné členenie: kalkulačný vzorec, priame náklady, nepriame náklady, réžia a jej rozpúšťanie
 • Výkonové členenie : fixné a variabilné náklady, príspevok na úhradu, marža, bod zvratu
 • Strediskové členenie : profit centrá, nákladové a ziskové strediská

Nákladová analýza

 • Ekonomicko – procesný model firmy
 • Vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti procesov, produktov a zákazníkov
 • Využitie nákladov v cenovej politike firmy
 • Znižovanie nákladov versus zvyšovanie zisku

Controlling a plánovanie vo firme

 • Poslanie, úlohy a organizačné zaradenie controllingu
 • Vízia, stratégia firmy
 • Strategický plán, podnikateľský zámer, rozpočet
 • Informatické riešenie controllingu a reportingu, zaistenie dostupnosti informácií
 • Harmonogram tvorby plánu a spolupráca oddelení pri tvorbe plánov

Termíny kurzů

09.04.2019 - 10.04.2019

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 2 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Martin Migát Mgr.
tel:
+421 948 670 *** Zobrazit

mobil:
+421 948 670 *** Zobrazit

e-mail:
migat@... Zobrazit


Adresa
01001 Brezová 86

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+421 948 670 *** Zobrazit

mobil:
+421 948 670 *** Zobrazit

e-mail:
education@... Zobrazit

web: www.artcomm.sk

Adresa
Artcomm, s.r.o.
Brezová 86, Žilina Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)