SMLOUVY A CENY VE VÝSTAVBĚ DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKUA VZTAH K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM - 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ. Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle NOZ. Druhy a obsah smluv dle NOZ. Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče: odborný výkon, potřebná péče; pro inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci; pro projektové výkony a související činnosti; pro podmiňující investice, výkupy a břemena – služebnosti, práva stavby; pro dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací; pro stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené se stavbou, informační a komunikační technologie; pro soubory strojů a soubory zařízení – výhrada dle NOZ. Cena díla dle NOZ. Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce – méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení – obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP. Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ. Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky. Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí. Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační - součinnost, svépomocný prodej. Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti – stručné seznámení. Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy - NOZ, speciální předpisy. Cena dle NOZ, rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy – základní cenové předpisy; druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montáž práce); vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky a č. 231/2012 Sb.; členění staveb a jejich částí dle zákona o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR. Zatřídění – způsoby ocenění a druhy cen a jejich fakturace; normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního vypořádání. Nákladový typ ceny, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách; přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek; rozdíl mezi vícepracemi, pracemi nad smluvní závazek změnové listy a jejich ocenění. Uznatelné a neuznatelné náklady, vícenáklady; individuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu – NOZ; vadné plnění - důsledky; zákon č. 151/1997 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., ocenění věcných břemen, průmyslových a duševních práv; změna § 8 ZVZ vyvolaná občanským zákoníkem - co je dodávka a co stavební práce. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ. Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle NOZ. Druhy a obsah smluv dle NOZ. Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče: odborný výkon, potřebná péče; pro inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci; pro projektové výkony a související činnosti; pro podmiňující investice, výkupy a břemena – služebnosti, práva stavby; pro dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací; pro stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené se stavbou, informační a komunikační technologie; pro soubory strojů a soubory zařízení – výhrada dle NOZ. Cena díla dle NOZ. Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce – méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení – obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP. Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ. Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky. Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí. Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační - součinnost, svépomocný prodej. Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti – stručné seznámení. Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy - NOZ, speciální předpisy. Cena dle NOZ, rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy – základní cenové předpisy; druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montáž práce); vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky a č. 231/2012 Sb.; členění staveb a jejich částí dle zákona o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR. Zatřídění – způsoby ocenění a druhy cen a jejich fakturace; normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního vypořádání. Nákladový typ ceny, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách; přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek; rozdíl mezi vícepracemi, pracemi nad smluvní závazek změnové listy a jejich ocenění. Uznatelné a neuznatelné náklady, vícenáklady; individuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu – NOZ; vadné plnění - důsledky; zákon č. 151/1997 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., ocenění věcných břemen, průmyslových a duševních práv; změna § 8 ZVZ vyvolaná občanským zákoníkem - co je dodávka a co stavební práce. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě