DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY)

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení.

Základním principem semináře je praktické řešení ucelených příkladů z oblasti daně z příjmů právnických osob, které svou formou i obsahem odpovídají jednak příkladům používaných v rámci zkoušek KDP ČR i některých dalších organizací, případně soukromých subjektů při zjišťování úrovně znalostí a kvalifikace potenciálních zaměstnanců a jednak příkladům řešeným v praxi daňového poradenství. Předpokladem pro smysluplnou účast na tomto typu semináře je znalost principů a alespoň základních pravidel zákona o daních z příjmů. Seminář není výkladem daňové teorie, ale je veden formou komentovaného výpočtu příkladů s tím, že každý řešený problém je doplněn stručným připomenutím principů dané problematiky a řešení jednotlivých úkolů jsou vždy doplněna odkazy na příslušná ustanovení právních předpisů řešících daný problém.

Cílová skupina

Seminář je určen posluchačům, kteří znají principy zdaňování příjmů právnických osob a orientují se v zákoně, ale potřebují najít a procvičit způsoby aplikace svých znalostí při řešení praktických úloh v daňové praxi i v rámci zkoušek ověřujících odborné znalosti v této oblasti.

Obsahová náplň

PŘÍKLADY OBSAHUJÍ ŠIROKOU PROBLEMATIKU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB JAKO NAPŘÍKLAD:

 • princip transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů,
 • položky zvyšující a snižující základ daně používané v daňovém přiznání,
 • vybrané skupiny daňových a nedaňových výdajů,
 • zaměstnanecké benefity v dani z příjmů (s průřezem do oblasti závislé činnosti),
 • zdaňování příjmů a uplatňování výdajů v daňové souvislosti,
 • správné stanovení základu daně a jeho problémy (např. příjmy a výdaje nezaúčtované ve výnosech a nákladech),
 • daňové uplatňování pohledávek (opravné položky, odpisy pohledávek),
 • daňové ošetření dluhů,
 • zdaňování v rámci koncernu (podíly na zisku a převody podílů),
 • problematika ceny obvyklé,
 • daňové posouzení úroků včetně pravidel tzv. nízké kapitalizace,
 • praktické postupy při uplatňování odpisů hmotného a nehmotného majetku,
 • uplatňování odčitatelných položek od základu daně včetně nových institutů typu odpočtu na vzdělávání učňů a studentů,
 • uplatňování slev na dani,
 • finanční a operativní leasing,
 • podrobné daňové řešení vztahů pronajímatele a nájemce majetku,
 • specifika zdaňování veřejnoprávních subjektů,
 • daňové řešení vybraných institutů soukromého práva (právo stavby, pacht, výprosa) a další.

Řešení příkladů je vázáno nejen na konkrétní ustanovení zákona, ale pro využití v praxi i na jednotlivé řádky aktuálního vzoru tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Součástí semináře je i řešení doplňujících dotazů účastníků a v případě potřeby i podrobnější vysvětlení oblastí, které obvykle dělají největší problémy.

Účastníci semináře obdrží písemné podklady rozdělené na část zadání a část řešení, takže je následně mohou využít i v případě samostudia k prohloubení svých znalostí a k procvičení řešení příkladů z této oblasti daní z příjmů.

Lektor:
Ing. Otakar Machala, QUD

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě