POSTUP KONTROLY PODLE ZÁKONA č. 255/2012 Sb., KONTROLNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech.

Cílová skupina

Určeno pro kontrolující, kteří postupují podle zákona č. 255/2012 Sb., i kontrolované.

Obsahová náplň

Výklad zákona, podle něhož postupují kontrolní orgány veřejné správy od roku 2014 a souvisejících právních předpisů, doplněno řadou praktických příkladů.

Praktický postup kontrolujících podle nové právní úpravy – změny ve vyloučení pro podjatost – protokol o kontrole, vyřizování námitek, oprava nesprávností v protokolu o kontrole a došetření věci – mlčenlivost a zveřejňování informací. Přestupky a správní delikty kontrolovaných a povinných osob.

Aplikace části první a čtvrté správního řádu v průběhu kontroly: Postup v souladu se základními zásadami správního řádu při kontrole, ustanovení správního řádu, která se použijí při kontrole obdobně, v rozsahu, který není upraven v kontrolním řádu, ustanovení správního řádu, která se použijí přiměřeně.

Na praktických příkladech bude vysvětleno např.: Rozsah poučení kontrolované osoby, jednací jazyk, náležitosti podání (např. námitek proti kontrolnímu zjištění), počítání času, nahlížení do spisu aj.

Související právní předpisy vč. nového občanského zákoníku, obchodní tajemství, pořizování zvukových a obrazových záznamů, utajované informace, osobní údaje, předávání informací dalším orgánům, oznamování podezření na trestný čin.

Diskuze k procesně právní úpravě kontroly.

Lektor:
Ing. Miroslava Pýchová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě