VYBRANÉ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář bude zaměřen na praktické problémy, se kterými se setkávají zaměstnavatelé při své činnosti a zaměstnávání zaměstnanců. Seznámíte se s nejčastějšími chybami, kterých byste se měli při své personální praxi vyvarovat a zabránit tím možným sankcím ze strany kontrolních orgánů, případně samotných zaměstnanců.

Cílová skupina

Seminář ocení zejména pracovníci HR oddělení a interní právníci, případně každý, kdo má zájem o pracovní právo.

Obsahová náplň

MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ A NÁVRATY Z NICH:

 • zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené (doba určitá),
 • návraty z mateřské a rodičovské dovolené, zejména pokud jde o možné propouštění z organizačních důvodů,
 • zvýšená ochrana zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené, pokud jde o propouštění, vysílání na pracovní cesty, úpravu pracovní doby, práci přesčas apod.,
 • možnost přivýdělků během mateřské a rodičovské dovolené, nárok na poskytování benefitů v jejich průběhu,
 • povinnosti vůči státním institucím v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou (zejména v oblasti poskytování dávek).

ÚSKALÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL:

 • poskytování služebních vozidel jako benefitu,
 • doporučení pro obsah dohod o používání vozidel,
 • možnosti monitoringu používání služebních vozidel pomocí GPS,
 • náhrada škody způsobená na vozidle,
 • otázky BOZP – školení a zdravotní prohlídky tzv. řidičů – referentů.

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ:

 • princip stejné mzdy za stejnou práci – jaké má zaměstnavatel možnosti diferenciovat mzdu zaměstnanců,
 • poskytování a možnost odebrání variabilních složek mzdy,
 • výhody a limity mzdových výměrů,
 • kompenzace práce přesčas – jaké možnosti má zaměstnavatel při poskytování příplatků a náhradního volna, možnost zahrnutí kompenzace ve mzdě,
 • má zaměstnanec povinnost mlčenlivosti ohledně výše mzdy?,
 • možnosti započtení na mzdu či provedení srážek ze mzdy,
 • praktické aspekty průměrného výdělku.

JAK SPRÁVNĚ PŘIPRAVIT PRACOVNÍ SMLOUVU:

 • povinnosti zaměstnavatele v oblasti výběrových řízení,
 • informování zaměstnanců o jejich právech,
 • absolvování vstupní lékařské prohlídky,
 • správné definování podstatných náležitostí smlouvy, zejména druhu práce a místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, což může být klíčové pro budoucí dispozice se zaměstnancem nebo při jeho propuštění (např. pro nadbytečnost – zrušení pozice),
 • další vhodný a doporučeníhodný obsah pracovní smlouvy jako například sjednání doby určité (včetně zástupů na mateřské/rodičovské dovolené), zkušební doby, ujednání o přesčasech, pracovní době a odměňování.

ŠVARCSYSTÉM A DALŠÍ FORMY NELEGÁLNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ, KONTROLY INSPEKTORÁTŮ:

 • přehled právní úpravy švarcsystému, respektive závislé práce v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti,
 • bližší vymezení závislé práce, která musí být vykonávána v rámci pracovního poměru,
 • vymezení aspektů spolupráce s externími dodavateli, které zvyšují riziko švarcsystému – doporučení, čeho se při nastavení spolupráce a v jejím průběhu vyvarovat, a to jak ohledně faktické spolupráce, tak i v rámci smluvní dokumentace,
 • seznámení s postupem inspektorátu práce při kontrole švarcsystému,
 • přehled možných sankcí a dalších rizik v případě posouzení spolupráce jako švarcsystém.

KONKURENČNÍ DOLOŽKY V PRAXI:

 • podrobné seznámení s platnou právní úpravou konkurenčních doložek, jejími limity pro uzavření doložek včetně omezení okruhu zaměstnanců, se kterými nelze doložku uzavřít, jaké činnosti lze pod doložku podřadit, na jakém území a po jakou dobu po skončení pracovního poměru lze konkurenční činnost zakázat,
 • představení nedávných rozhodnutí Nejvyššího soudu, která výrazným způsobem limitují zaměstnavatele, pokud by chtěli doložku zrušit svým odstoupením,
 • detaily poskytování peněžitého vyrovnání zaměstnanci a možnosti sjednání smluvní pokuty pro případ porušení doložky ze strany zaměstnance,
 • důsledky uzavření doložky, respektive pobírání peněžitého vyrovnání v oblasti sociálního zabezpečení, daně ze závislé činnosti nebo možnosti pobírání podpory v nezaměstnanosti,
 • exkurz do právní úpravy omezení výkonu konkurenční činnosti zaměstnanců během trvání pracovního poměru a dále i možnosti omezení konkurenční činnosti ze strany orgánů společností (především jednatelů a členů představenstva nebo dozorčí rady).

Lektor:
JUDr. Jaroslav Škubal

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě