ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ – V PRAXI 1. POLOLETÍ 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář přináší aktuální výklady koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a jejich novelizace). Výklad je podáván odborníky jednotlivých institucí pro oblast sociálního a zdravotního pojištění (ČSSZ, VZP). Na semináři budete seznámeni se změnami v navazující právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění týkajícími se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků v České republice. Seznámíte se také s aktuální daňovou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků se zaměřením na novelizovaná ustanovení zákona o daních z příjmů pro rok 2016, výsledky koordinačních výborů a aktuální české i zahraniční judikatury. Závěr přednáškového bloku bude věnován vysílání pracovníků českými společnostmi do států EU a do třetích států. Čekají vás rovněž případové studie s uvedením konkrétních povinností řešených průřezově jednotlivými přednášejícími.

Cílová skupina

Seminář je určen především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR.

Obsahová náplň

9:00–9:30 – ÚVOD DO PROBLEMATIKY – ROZDĚLENÍ CIZINCŮ PODLE PŘEDPISŮ, KTERÉ SE NA NĚ VZTAHUJÍ – Mgr. Magdaléna Vyškovská

 • základní informace o cizincích a jejich dělení na občany EU, EHP, Švýcarska, jejich rodinné příslušníky a občany třetích států podle toho, jaké předpisy se na ně vztahují,
 • základní povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání těchto cizinců.

9:30–11:00 – SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VÝKLAD KOORDINAČNÍCH NAŘÍZENÍ A BILATERÁLNÍCH SMLUV, NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ – Tomáš Novotný

 • účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí,
 • dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
 • určení příslušných právních předpisů při souběžně vykonávané činnosti ve více členských státech po novele koordinačních nařízení,
 • některé problematické otázky při používání koordinačních nařízení,
 • dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU), uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění.

11:15–12:45 – ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Ing. Šárka Kněžická

 • cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU,
 • definice pojmu zaměstnanec a zaměstnavatel pro účely veřejného zdravotního pojištění,
 • režim bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení (rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků),
 • zdravotní pojištění (věcné dávky nemocenského pojištění) dle legislativy EU,
 • rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, postup při žádosti o vystavení formuláře S1),
 • nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků,
 • rozsah nároků na zdravotní péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (nejednoznačný výklad přeshraničního prvku),
 • plánovaná zdravotní péče v zahraničí (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011),
 • typy průkazů zdravotního pojištění,
 • změny vyplývající z transparenční novely.

13:30–16:30 – DAŇOVÁ PROBLEMATIKA – Mgr. Magdaléna Vyškovská

 • zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly),
 • zdanění příjmů členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR,
 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů,
 • výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců,
 • důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,
 • právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí (směrnice 96/71/ES, zejména minimální pracovněprávní podmínky včetně minimální mzdy),
 • zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění,
 • vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání,
 • související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,
 • zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců),
 • vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců,
 • případové studie vysílání.

Lektor:
Tomáš Novotný

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě