MZDOVÁ PROBLEMATIKA – PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI V ROCE 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Dozvíte se, jak zpracovávat mzdovou agendu podle současných pravidel a vyvarujete se tak případných chyb. Seznámíte se s poslední platnou legislativou nejen formou výkladu, ale i pomocí praktických příkladů, doporučených postupů, vzorů a poznatků lektora přímo z praxe.

Cílová skupina

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí zpracovávat mzdovou agendu správně.

Obsahová náplň

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA – APLIKACE ZÁKONÍKU PRÁCE A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH PŘEDPISŮ V ROCE 2016: Předsmluvní povinnosti zaměstnavatelů – sběr osobních údajů budoucího zaměstnance, vnitřní firemní předpisy, instruktáže v oblasti BOZP, pracovnělékařské prohlídky – vstupní, periodické, mimořádné, výstupní, další povinnosti zaměstnavatelů v oblasti pracovnělékařské služby – poznatky z praxe lektora – uzavírání pracovněprávních vztahů – souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele – informační povinnost zaměstnavatele k obsahu pracovního poměru – zásady při ukončování pracovněprávních vztahů – kdy ze zákona náleží odstupné – vydávání zápočtových listů – praktické poznatky, inspektorát práce – archivace účetních dokladů – pojmy – minimální a zaručená mzda v roce 2016 – minimální mzda u poživatelů invalidních důchodů – platové a mzdové výměry – určení platu, mzdy – problematika úrazového pojištění – mateřská dovolená a dovolená – názorné příklady výpočtu – dovolená u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby – převod dovolené z roku do roku – přečerpaná dovolená a řešení vzniklého přeplatku na dovolené – potvrzování výše průměrného výdělku u dohod o provedení práce a pracovní činnosti – náhrady škody a jejich řešení – základní informace při zaměstnávání agenturních zaměstnanců – zákon o zaměstnanosti pro rok 2016 – zákon o inspekci práce pro rok 2016.

SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚN 2016 – VÝTAH ZÁSADNÍCH POSTUPŮ PŘI PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK: Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 299 občanského soudního řádu – započitatelnost daňových bonusů a výsledků z ročního zúčtování daně ze závislé činnosti – odměny z dohody o provedení práce a exekuce z těchto dohod – přikázání jiných peněžitých pohledávek – povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu – uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele – pořadí provádění srážek – přednostní pohledávky – souběh příjmů od jiných plátců a následné řešení nezabavitelné částky jednotlivými plátci – insolvence fyzické osoby a postupy plátců příjmu při provádění srážek – insolvenční zákon, součinnost zaměstnavatele se soudním vykonavatelem – insolvenčním správcem – usnesení soudu o schválené insolvenci – součinnost zaměstnavatele při výplatě jiným plátcem příjmu – zaměstnavatel a správa sociálního zabezpečení – plátce nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství – výpočet srážek – a nezabavitelné částky pro rok 2016, určení jednotlivých třetin – vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby – celá řada ukázek výpočtů srážek.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2016: Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně – minimální vyměřovací základ pro rok 2016 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, minimální odvod pojistného z částky MVZ – okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a částka pojistného za tuto kategorii – kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu – osoba samostatně výdělečně činná a placení povinných záloh – kdo je osoba bez zdanitelných příjmů – odvod pojistného při výkonu práce z zemích EU- pojistné na sociální zabezpečení, maximální vyměřovací základ – započitatelnost příjmů pro odvod pojistného – zákon o provádění sociálního zabezpečení 2016 – sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného – dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění – osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění – dobrovolná platba na nemocenské pojištění – opravné přehledy.

NÁHRADY MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ – ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ROK 2016: Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – redukční hranice pro rok 2016 – komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti – karenční doba – porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů – možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele – postupy zaměstnavatele při provádění kontrol – nemocenské pojištění v roce 2016 – vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění – nároky na jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – pojmy – ochranná lhůta, podpůrčí doba a rozhodné období – vyloučení nároku na nemocenské – kdy náleží nemocenské jen v 50% výši – součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení.

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 2016, DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ – II. PILÍŘ A JEHO ZRUŠENÍ: Podmínky nároku na důchody – splnění odpracované doby – předčasný starobní důchod – předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu – výpočet důchodu v roce 2016 – zrušení II. pilíře – postupy zaměstnavatelů – možnost doplacení zákonného důchodového pojištění samotným bývalým účastníkem důchodového spoření. DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2016: Částky v poskytování daňového zvýhodnění od 1. 1. 2016, změny v daňové oblasti – uplatňování částek u tzv. „školkovného“, příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění – tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor 24“, vyplňování, dokladovost, hlášení změn. Další informace podle posledních legislativních úprav. Vyháška o výši tuzemského stravného, zahraniční stravné 2016.

DOTAZY, DISKUZE.

Lektor:
Zdeněk Křížek

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě