PRAKTIKUM PRO ZAČÍNAJÍCÍ PERSONALISTY A MZDOVÉ ÚČETNÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se účastníci seznámí s aktualitami v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Cílová skupina

Tento aplikační seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří budou zpracovávat mzdovou agendu.

Obsahová náplň

1. den: ZÁKONÍK PRÁCE 2016: Předsmluvní povinnosti – závislá práce, nelegální práce – sankce za umožnění nelegální práce – vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd. – názorné ukázky při sestavování vnitropodnikových předpisů – pracovnělékařské služby – obsah smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb – možné sankce v této oblasti – kontroly inspekce práce a krajské hygienické stanice. Povinnosti zaměstnavatele – co musí obsahovat pracovní smlouva – co je předmětem možných sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem – zkušební doba – pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou – dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob – souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti – ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů. Ukončení pracovněprávních vztahů – doručování písemností podle zákoníku práce, výpovědní důvody, ochranná doba, okamžité zrušení pracovního poměru – vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti – zásadní změna v zákoníku práce od 1. 10. 2015 – ukončení dohody o provedení práce, náhrady za újmy na zdraví při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy. Náhrady škody – obecná odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, dohody o hmotné odpovědnosti, odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání – doporučené vzory, názorné výpočty náhrady škody – nařízení vlády 170/2014 Sb., od roku 2015 o povinné evidenci a vyplňování záznamů o pracovních úrazech. Zaměstnávání cizinců – zaměstnanecké karty, modré karty, cizinec s volným vstupem na trh práce – povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce, správám sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám – předepsané tiskopisy, termíny přihlašování cizince – zaměstnávání občanů Evropské unie – pojistné u občana EU při souběžném výkonu práce ve státech EU – tiskopis A1 – mezivládní úmluvy na poli sociální politiky – vysílání cizinců na pracovní cesty v roce 2015 – praktické zkušenosti při zaměstnávání občanů EU a cizinců – úřad práce, Ministerstvo vnitra.

2. den: MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2016: Povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců – obsluha mzdy, platu nebo odměny. Mzdové výměry – určení mzdy – platové výměry – stanovení tarifního platu – příklady na výpočet mzdy, platu, odměny – zákonné příplatky – za přesčas, svátek, víkend, noc, odměna za pohotovost – řada názorných výpočtů (cca 50 příkladů). Srážky ze mzdy, platu, odměny – 2016 ve výpočtu srážek, změna v občanském soudním řádu od 1. 9. 2015, nové příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené – exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě – srážky z jiných příjmů – srážky z daňového bonusu, výsledku z ročního zúčtování daně, náhrady cestovních výdajů – zásadní informace – judikatura soudu – dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce – pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny – datová schránka a exekuční tituly – změny plátce mzdy – srážky z dávek nemocenského pojištění – postup výpočtu – občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy – zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy v roce 2016, praktické výpočty – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy – nezabavitelné částky v roce 2016 a vyživované osoby, na které lze uplatnit nezabavitelnou částku – součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi dle § 33 exekučního řádu.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ: Vyměřovací základ v roce 2016 – nedoplatky a přeplatky na pojistném, platební výměry, výkazy nedoplatků, pokuty – způsoby vrácení přeplatků na pojistném – opravné přehledy – penále a jeho výpočet – pravděpodobná výše pojistného – splátky dlužného pojistného a penále – zdravotní pojištění – kategorie pojištěnců, výkon práce ve státech EU a placení pojistného – povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, kdy se nemocenské poskytuje v poloviční výši, krácení nemocenského, kdy je vyloučen nárok na nemocenské – termíny přihlašování a odhlašování poplatníků pojistného – zaměstnanců – vysílání zaměstnanců a odvodová povinnost – zásadní změna od 1. 9. 2015 v možnosti změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech – podmínky, za kterých lze takto měnit zdravotní pojišťovnu – pojištěnec zdravotní pojišťovny a výkon práce v zemích EU – odvod pojistného – zrušení důchodového spoření.

PROBLEMATIKA DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2016: Názorné příklady z praxe v rámci uplatňování daňových zvýhodnění – dětí, manžela, manželky, druha, družky, daňová zvýhodnění na vnoučata, děti v pěstounské péči – dokladovost a postupy plátce daně a poplatníka (zaměstnavatele a zaměstnance) – ohlašovací povinnost plátce daně při daňovém nedoplatku zaviněném poplatníkem daně – zaměstnancem, viz § 38i ZDP – řada názorných ukázek výpočtů – vyrovnání daňového nedoplatku, finanční úřad, poplatník daně – dohoda o srážkách ze mzdy vzniklého nedoplatku. Tiskopisy a jejich používání.

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI OD 1. 10. 2015 A PRO ROK 2016: Zásadní změna u tzv. nekolidujícího zaměstnání, nová náhradní doba pro uznání podmínky nároku na podporu, podpůrčí doba pro výplatu podpory, „kurzarbeit“ podmínky možného přiznání příspěvku pro zaměstnavatele v době částečné nezaměstnanosti.

DOTAZY, DISKUZE.

Lektor:
Zdeněk Křížek

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě