MZDOVÝ AUDIT

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na seminářích získáte ucelený přehled o pracovněprávních a mzdových předpisech, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy a provádění mzdového auditu.

Cílová skupina

Cyklus seminářů je určen mzdovým účetním, auditorům, HR manažerům a všem ostatním, kteří se připravují na interní prověrku nebo ji sami vykonávají.

Obsahová náplň

ODBORNÝ GARANT: Ing. Růžena Klímová

 1. seminář:
 2. 5. 2016; 9:00–17:00 – ZÁKONÍK PRÁCE A NAVAZUJÍCÍ PŘEDPISY V AKTUÁLNÍ FIREMNÍ PRAXI V ROCE 2016 – JUDr. Miloš Hejmala
 • právní jednání, vznik práv a povinností v pracovněprávních vztazích,
 • aktuální situace v oblasti firemní praxe – právní jednání za zaměstnavatele, osoby k tomu pověřené a zmocněné, překročení plné moci, způsobilost zaměstnavatele zaměstnávat,
 • nová úprava následků vad právních jednání,
 • právní vymezení zaměstnavatele, pojem závod, rodinný závod, účast na řízení závodu, podíl na zisku, smluvní strany,
 • nová úprava pracovněprávních smluv, jejich uzavírání, pravidla doručování výpovědi,
 • smlouvy a dohody podle občanského zákoníku v personální činnosti, zastřený pracovněprávní vztah, práce načerno, nové poznatky z kontrol OIP v roce 2015 a 2016,
 • aktuální právní situace v tzv. “souběhu funkcí“ člena statutárního orgánu zaměstnavatele a vedoucího zaměstnance,
 • novela zákona č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti – pracovněprávní pohled, změny v povinnostech zaměstnavatele v oblasti dokladů o existenci pracovněprávních vztahů, změny v oblasti tzv. “kurzarbeitu“ účinné od 1. 10. 2015 a možnosti použití v praxi,
 • změny zákona č. 251/ 2005 Sb., o inspekci práce včetně aktuálních poznatků z každodenní firemní praxe,
 • obsah a forma pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (zkušební doba, odstoupení od smlouvy, příslib zaměstnání),
 • povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru (výběrové řízení, příslib zaměstnání – úprava v NOZ, novela zákona o vstupních lékařských prohlídkách),
 • současné problémy v oblasti zdravotní způsobilosti zaměstnance k vykonávané práci,
 • právní úprava pracovního poměru na dobu určitou,
 • skončení pracovního poměru, nové výpovědní důvody, neplatnost výpovědi,
 • rodinné právo a zákoník práce – souhlas manžela se zaměstnáváním a s podnikáním, sdělování údajů ze mzdové, personální a majetkové oblasti, manželé na jednom pracovišti,
 • počítání času a lhůt, promlčení a zánik práva podle NOZ v zákoníku práce,
 • zajištění plnění povinností zaměstnance (ručení, zástavní právo, konkurenční doložka podle občanského zákoníku a zákoníku práce, bezdůvodné obohacení),
 • použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích, princip podpůrnosti a delegace,
 • hlavní zásady pracovního práva ovlivněné občanským zákoníkem,
 • připravované legislativní změny v oblasti pracovněprávních vztahů na rok 2016 (dle aktuálního stavu ke dni konání semináře),
 • diskuze, odpovědi na otázky.

2. seminář: 17. 5. 2016; 9:00–13:00 – PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE – Bc. Zdeněk Šenk

 • úvod do problematiky,
 • aktuální změny v právních předpisech včetně změn v řešení pracovních úrazů,
 • právní a ostatní požadavky,
 • odpovědnost za BOZP,
 • odborně způsobilá osoba v plnění úkolů při prevenci rizik,
 • výcvik zaměstnanců,
 • pracovní úrazy,
 • prověrky a kontroly BOZP,
 • diskuze, odpovědi na otázky.

3. seminář: 17. 5. 2016; 14:00–18:00 – PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI – JUDr. Ladislava Steinichová

 • předpisy o zaměstnanosti včetně právní úpravy zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením,
 • kontrola jejich dodržování,
 • povinnosti zaměstnavatelů vůči úřadům práce (včetně podkladů pro výplatu dávek),
 • diskuze, odpovědi na otázky.

4. seminář: 18. 5. 2016; 9:00–13:00 – CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY – JUDr. Marie Salačová

 • platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2016 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů,
 • náhrady při tuzemských pracovních cestách,
 • náhrady při zahraničních pracovních cestách,
 • paušalizace cestovních náhrad,
 • zálohy na pracovní cestu,
 • diskuze, odpovědi na otázky.

5. seminář: 18. 5. 2016; 14:00–18:00 – FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY – AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY 2016 – Ing. Martin Šabo

 • výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů,
 • používání fondů a jejich účel,
 • tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu,
 • fondy dle specifikace – organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace,
 • obce,
 • kraje,
 • způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny,
 • odborové organizace a jejich spolurozhodování,
 • co lze a nelze z fondů hradit,
 • příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí,
 • vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce),
 • diskuze, odpovědi na otázky.

6. seminář: 19. 5. 2016; 9:00–13:00 – DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI – Ing. Marie Hajšmanová ROZLIŠENÍ POPLATNÍKŮ:

 • daňový rezident,
 • daňový nerezident.

PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI:

 • příjmy, které nejsou předmětem daně,
 • příjmy osvobozené od daně,
 • základ daně příjmů ze závislé činnosti,
 • schéma výpočtu daně.

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI:

 • roční sazba,
 • odpočty nezdanitelných částí základu daně při ročním zúčtování záloh,
 • slevy na dani při ročním zúčtování,
 • daňové zvýhodnění u rezidentů,
 • daňové zvýhodnění u nerezidentů,
 • způsob prokazování nezdanitelných částek základu daně,
 • vracení přeplatků a vybírání nedoplatků.

POVINNOSTI PLÁTCŮ, ZMĚNY:

 • povinnosti plátců daně,
 • tiskopisy předkládané finančnímu úřadu,
 • změny pro zdaňovací období 2016 – novela zákona o daních z příjmů,
 • diskuze, odpovědi na otázky.

7. seminář: 23. 5. 2016; 9:00–13:00 – ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ – JUDr. František Vlasák CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ:

 • základní pojmy.

ÚČAST NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ:

 • okruh pojištěných osob,
 • podmínky a průběh účasti na pojištění,
 • zaměstnání malého rozsahu,
 • dohody o provedení práce.

DÁVKY:

 • obecné podmínky nároku nemocenské,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • ošetřovné,
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,
 • výše dávek.

ORGANIZACE PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ:

 • organizace systému,
 • úkoly zaměstnavatele,
 • výplata dávek,
 • diskuze, odpovědi na otázky.

8. seminář: 23. 5. 2016; 14:00–18:00 – ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – Ing. Marta Ženíšková

 • okruh poplatníků pojistného,
 • vyměřovací základ (výjimky),
 • sazba pojistného,
 • odvod pojistného,
 • maximální vyměřovací základ,
 • přehled o výši pojistného,
 • přeplatky a nedoplatky, výkazy nedoplatků, platební výměry,
 • promíjení penále,
 • splátky,
 • pokuty,
 • změny od 1. 1. 2016,
 • diskuze, odpovědi na otázky.

9. seminář: 24. 5. 2016; 9:00–13:00 – DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ – JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang, Ph.D.

PŘIPOMENUTÍ POSLEDNÍCH ZMĚN PŘIJATÝCH V OBLASTI DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ:

 • okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2016,
 • druhy důchodů a jejich výše,
 • vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2015 a od 1. 1. 2016,
 • možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání.

AKTUÁLNĚ K DŮCHODOVÉ REFORMĚ, TZV. „PŘEDDŮCHOD“, OSUD TZV. II. DŮCHODOVÉHO PILÍŘE

ÚKOLY ZAMĚSTNAVATELŮ V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ PODLE PRÁVNÍHO STAVU ÚČINNÉHO V ROCE 2016:

 • příklady vyplňování ELDP – nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů,
 • součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,
 • evidenční a archivační povinnost,
 • ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,
 • zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,
 • využívané tiskopisy.

DISKUZE, ODPOVĚDI NA OTÁZKY

10. seminář: 24. 5. 2016; 13:45–15:45 – ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ – Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová

 • aktuální novinky v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2016,
 • systém veřejného zdravotního pojištění v ČR,
 • osobní rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR,
 • práva a povinnosti účastníka systému veřejného zdravotního pojištění v ČR,
 • plátci pojistného,
 • postavení cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR a problematika jejich zaměstnávání ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění,
 • EU legislativa a bilaterální smlouvy ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění,
 • diskuze, odpovědi na otázky.

11. seminář: 25. 5. 2016; 9:00–16:00 – MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI – Ing. Růžena Klímová

 • přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních,
 • povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku,
 • mzdové formy a příplatkové mzdy,
 • sjednání mzdy a stanovení mzdy,
 • minimální mzda,
 • nejnižší úrovně zaručené mzdy,
 • průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti,
 • srážky ze mzdy,
 • zdravotní pojištění v příkladech,
 • vstupní lékařské prohlídky,
 • příprava na budoucí povolání,
 • další aktuální problémy ve mzdové oblasti,
 • diskuze, odpovědi na otázky.

12. seminář: 26. 5. 2016; 9:00–16:00 – VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT – Ing. Růžena Klímová

 • zápočtový list, jeho náležitosti a jeho předání,
 • ochrana osobních údajů,
 • osobní spis,
 • dovolená, nárok na dovolenou, krácení, převody zůstatků, proplacení dovolené,
 • archivace dat,
 • diskuze, odpovědi na otázky.

Po skončení výuky TEST IES.

Lektor:
Ing. Jana Čemusová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě