KOMPLEXNÍ POHLED NA DAŇOVOU SOUSTAVU V ROCE 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách daňové legislativy. Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě a praktickém životě.

Cílová skupina

Cyklus seminářů je určen zkušeným finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

Obsahová náplň

 1. seminář:
 2. 5. 2016; 9:00–13:00 – DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – KOMPLEXNÍ POHLED – Ing. Ivana Pilařová
 • novinky v zákoně o DP s účinností od 1. 1. 2016,
 • aktuální závěry KOOV vztahující se k zákonu o DP,
 • návaznosti účetního výsledku hospodaření na zákon o DP,
 • odrazy změn v účetnictví od 1. 1. 2016 v zákoně o DP,
 • transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně,
 • výběr komplikovaných případů daňově účinných a daňově neúčinných nákladů,
 • odčitatelné položky od základu daně.

ODPOVĚDI NA DOTAZY, DISKUZE

2. seminář: 23. 5. 2016; 13:45–17:00 – ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU – KOMPLEXNÍ POHLED – Ing. Václav Zíka

 • aplikace výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o daních z příjmů,
 • daňové rezidentství,
 • daňově transparentní entity,
 • zdroj příjmů,
 • stálá provozovna,
 • dividendy, úroky a licenční poplatky,
 • kontext pravidel EU,
 • zajištění daně vers. srážková daň.

ODPOVĚDI NA DOTAZY, DISKUZE

3. seminář: 24. 5. 2016; 9:00–17:00 – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ – KOMPLEXNÍ POHLED – Ing. Jana Procházková DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ:

 • daň z pozemků (vymezení předmětu daně),
 • daň ze staveb a jednotek (vymezení předmětu daně),
 • výklad vybraných osvobození od daně,
 • základ a sazba daně, daňové přiznání na rok 2016,
 • princip zdanění na příkladu k dani z nemovitých věcí.

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ:

 • poplatník a předmět daně z nabytí nemovitých věcí,
 • výklad osvobození od daně na příkladech,
 • základ daně včetně definování nabývací hodnoty,
 • základní principy pro stanovení a placení daně v případě použití směrné hodnoty,
 • přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí,
 • praktický příklad na určení směrné hodnoty,
 • informace o novelách obou právních předpisů.

ODPOVĚDI NA DOTAZY, DISKUZE

4. seminář: 25. 5. 2016; 9:00–18:00 – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – KOMPLEXNÍ POHLED – Ing. Václav Benda Výklad bude zaměřen především na metodiku zpracování kontrolních hlášení od 1. 1. 2016 a další problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování o změnách zákona o DPH, které byly provedeny s účinností od 1. 1. 2016 a o dalších změnách zákona o DPH, které by měly nabýt účinnosti v průběhu roku 2016.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • aktuální problémy při stanovení místa plnění u služeb a aplikaci zvláštního režimu jednoho správního místa u vybraných služeb,
 • aktuální problémy při vystavování daňových dokladů a vazby na elektronickou evidenci tržeb,
 • aktuální problémy při stanovení sazeb daně a změny sazeb daně pro rok 2016 ve vazbě na zákon o evidenci tržeb,
 • změny ve vymezení penzijních činností od 1. 1. 2016 ve vazbě na ukončení důchodového spoření,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na změny při osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2016,
 • změny zákona o DPH při uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na celní řád,
 • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a změny pro rok 2016,
 • praktické problémy v oblasti správy DPH,
 • povinná elektronická podání daňových přiznání a kontrolních hlášení v roce 2016,
 • metodiku zpracování kontrolních hlášení od 1. 1. 2016.

ODPOVĚDI NA DOTAZY, DISKUZE

5. seminář: 26. 5. 2016; 9:00–13:00 – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB – KOMPLEXNÍ POHLED – Bc. Marta Šťastná

 • předmět daně,
 • osvobození od daně,
 • jednotlivé dílčí základy daně,
 • daňová evidence,
 • paušální uplatnění výdajů a jejich omezení,
 • příjmy ze spoluvlastnictví,
 • společnost,
 • spolupracující osoby a rodinný závod,
 • společenství jmění,
 • solidární zvýšení daně,
 • uplatnění daňového zvýhodnění na děti,
 • slevy na dani,
 • daňově uznatelné a neuznatelné výdaje,
 • odpisy dlouhodobého hmotného majetku,
 • finanční leasing v daňové evidenci,
 • dotace,
 • úmrtí poplatníka,
 • povinnost podat daňové přiznání,
 • oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob.

ODPOVĚDI NA DOTAZY, DISKUZE

6. seminář: 26. 5. 2016; 13:45–17:00 – SPOTŘEBNÍ DANĚ, EKOLOGICKÁ DAŇ – KOMPLEXNÍ POHLED – Ing. Ivo Šulc Komplexní pohled se zaměřuje na:

 • principy uplatňování zákona o spotřebních a energetických (ekologických) daních,
 • vznik daňové povinnosti,
 • vznik povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň,
 • osvobození od těchto daní a správu daně,
 • prokazování zdanění vybraných výrobků.

ODPOVĚDI NA DOTAZY, DISKUZE

7. seminář: 27. 5. 2016; 9:00–13:00 – DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI – KOMPLEXNÍ POHLED – Ing. Iva Rindová

 • přehled příjmů zdaňovaných daní ze závislé činnosti,
 • co není předmětem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (chyby v cestovních náhradách),
 • osvobozené příjmy a časté chyby v nich (ubytování zaměstnance, benefity),
 • výpočet záloh na daň,
 • srážková daň,
 • problematika výpočtu u daňových nerezidentů,
 • provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (včetně podmínek jeho provedení a zpětného podepsání prohlášení poplatníka k dani),
 • seznámení s tiskopisy týkajícími se daně ze závislé činnosti (zálohové i srážkové),
 • slevy na dani (včetně novely „školkovného“),
 • nezdanitelné částky,
 • daňové zvýhodnění (včetně střídavé péče),
 • prokazování nároků na slevy, nezdanitelné částky a daňové zvýhodnění u zaměstnavatele,
 • stručně ukončení 2. pilíře – důchodové spoření,
 • opravy chyb.

ODPOVĚDI NA DOTAZY, DISKUZE

Lektor:
Ing. Jana Procházková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě