IFRS – MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Lektorka vás seznámí s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi.

Cílová skupina

Seminář je určen široké odborné veřejnosti (nejen účetním pracovníkům), která chce porozumět logice IFRS. Vhodné pro začátečníky i pokročilé, komplexnost výkladu a vzájemných souvislostí může být přínosná i pro ty, kteří již s IAS/IFRS pracují.

Obsahová náplň

 • definice a rozpoznání základních prvků účetní závěrky,
 • výchozí koncepce oceňování IFRS (včetně problematiky kursových rozdílů – IAS 21, aktivace výpůjčních nákladů – IAS 23 a problematiky snížení hodnoty aktiv – IAS 36),
 • dlouhodobá nehmotná aktiva (IAS 38, vazby na související standardy),
 • dlouhodobá hmotná aktiva (IAS 16, IAS 41, vazby na související standardy),
 • investice do nemovitostí (IAS 40, vazby na související standardy),
 • dlouhodobá aktiva držená k prodeji (IFRS 5),
 • leasingy (IAS 17),
 • zásoby (IAS 2, IAS 11, IAS 41),
 • finanční aktiva a závazky (pohledávky, cenné papíry, závazky – základní východiska klasifikace a oceňování),
 • vlastní kapitál (Koncepční rámec, IAS 1, IAS 32, IAS 39),
 • rezervy, dohadné položky, podmíněné pohledávky a závazky (IAS 37),
 • odložená daň (IAS 12),
 • účetní závěrka,
 • rozvaha (IAS 1),
 • výsledovka (IAS 1, IAS 18),
 • výkaz peněžních toků (IAS 7),
 • komentář k účetním výkazům (IAS 1, IAS 8, IFRS 8, IAS 10, IAS 24).

Lektor:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě