ZAHRANIČNÍ OBCHOD – KOMPLEXNÍ VÝKLAD Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH, CELNÍCH PŘEDPISŮ, APLIKACE DODACÍCH DOLOŽEK INCOTERMS A VYKAZOVÁNÍ INTRASTATU

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte přehled pravidel pro uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, budete schopni definovat souvislosti mezi obchodněprávními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH. Seznámíte se s klíčovými aspekty poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definicí rizikových oblastí a jejich řešení. Získáte také přehled o pravidlech vykazování INTRASTATu.

Cílová skupina

Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a případně celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Obsahová náplň

1. den: SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A JEJICH VLIV NA UPLATŇOVÁNÍ DPH

 • přehled obchodních operací spojených se změnou vlastnických práv – nákup, prodej, barter, výměnné obchody, kompenzační obchody, reexport, reexpedice,
 • přehled obchodních operací, které nejsou spojené se změnou vlastnických práv – zušlechťovací operace, smluvní užívání věci,
 • základní náležitosti smluv v mezinárodním obchodě se zbožím – určení smluvních stran, zboží a jeho balení, cena zboží a její určení, dodací lhůta, dodací doložky, platební podmínky a způsob placení, vady a reklamace,
 • charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 a jejich využití v jednotlivých druzích přepravy,
 • vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH, příp. celních předpisů – při vnitrounijním obchodu se zbožím, při dovozu a vývozu zboží.

VNITROUNIJNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM (OBCHOD MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU) Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH

 • základní pojmy, základní pravidla vnitrounijního obchodu,
 • pravidla uplatňování DPH při provádění jednotlivých obchodních operací (dodání zboží, zasílání zboží, pořízení zboží, přemístění zboží, třístranné obchody, konsignační sklady, poskytování služeb apod.) – vymezení místa zdanitelného plnění, vymezení vzniku povinnosti přiznat DPH,
 • pravidla uplatňování DPH při poskytování služeb – vymezení místa zdanitelného plnění, vymezení vzniku povinnosti přiznat DPH,
 • souvislost uplatňování DPH se smluvními ujednáními v obchodních smlouvách a dodacími doložkami,
 • daňové doklady – pravidla vystavování daňových dokladů a jejich povinné náležitosti (dodání zboží, reverse charge služby, třístranné obchody, pořízení zboží),
 • praktické příklady obchodních operací.

2. den: MIMOUNIJNÍ OBCHOD (OBCHOD SE TŘETÍMI ZEMĚMI) Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH A CELNÍCH PŘEDPISŮ

 • základní pojmy, základní pravidla mimounijního obchodu,
 • celní předpisy Společenství – celní kodex, prováděcí předpis k celnímu kodexu,
 • celní předpisy ČR – celní zákon, vyhlášky,
 • celní sazebník EU (TARIC) – aplikace celních sazeb, aplikace obchodněpolitických opatření,
 • problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím – uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží, uplatňování DPH při prodeji zboží nacházejícího se v celních režimech s podmíněným osvobozením od cla,
 • praktické příklady obchodních operací.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OSOBÁM Z JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU A ZE TŘETÍCH ZEMÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TĚMITO OSOBAMI Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH

 • základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH,
 • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady,
 • poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady,
 • poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH,
 • poskytování služeb ze třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH,
 • praktické příklady poskytování různých typů služeb.

3. den: VÝKAZNICTVÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU SE ZBOŽÍM

 • souhrnné hlášení – základní pojmy, pravidla vykazování,
 • statistika pohybu zboží v rámci EU (INTRASTAT) – základní pojmy, pravidla vykazování,
 • praktické příklady obchodních operací prováděných v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím (případně službami), na kterých je konkrétně řešen způsob vykazování v přiznání k DPH, souhrnném hlášení a ve výkazu INTRASTAT – příklady jsou koncipovány tak, aby obsáhly veškeré základní druhy obchodních operací, tzn. prodej, nákup, přepracování nebo zušlechtění, opravy, třístranné obchody, konsignační sklady, zasílání zboží,
 • praktické příklady vykazování.

Lektor:
Marek Reinoha

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě