PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OD A DO Z – PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete schopni zvládnout zaúčtování běžných účetních transakcí, se kterými se můžete setkat v obchodních či výrobních podnicích a sestavit účetní závěrku.

Cílová skupina

Seminář je vhodný pro všechny, kteří jsou seznámeni se základy účetnictví a chtějí své znalosti dále rozvíjet.

Obsahová náplň

ZOPAKOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH METODICKÝCH PRVKŮ ÚČETNICTVÍ A VŠEOBECNĚ UZNÁVANÝCH ÚČETNÍCH ZÁSAD A PŘEDPOKLADŮ VE VAZBĚ NA PRÁVNÍ ÚPRAVU ÚČETNICTVÍ V ČR:

 • účetní doklady,
 • účetní knihy,
 • účtová osnova (rychlá orientace v účtové osnově), účtový rozvrh,
 • východiska oceňování aktiv a závazků v ČR,
 • účetní systém s druhovým a účelovým členěním nákladů (jednookruhový účetní systém, základní východiska dvouokruhového účetního systému), sestavení účetní závěrky.

VÝKLAD OCEŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍ, INVENTARIZACE A VYKAZOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ AKTIV A PASIV:

 • dlouhodobá aktiva hmotná a nehmotná,
 • zásoby,
 • zúčtovací vztahy (s dodavateli, odběrateli, zaměstnanci), problematika ohrožené dobytnosti pohledávek a její daňové konsekvence,
 • finanční aktiva v dlouhodobých a krátkodobých aktivech (základní východiska klasifikace, oceňování a účtování),
 • kursové rozdíly,
 • časové rozlišování,
 • dohadné položky aktivní a pasivní,
 • rezervy, dlouhodobé závazky,
 • splatná a odložená daň,
 • vlastní kapitál (členění vlastního kapitálu v účetnictví, rozdělování výsledku hospodaření, zvyšování a snižování základního kapitálu, vykazování).

VÝKLAD OBSAHU JEDNOTLIVÝCH SKUPIN ÚČTŮ NÁKLADŮ (5. ÚČTOVÁ TŘÍDA) A ÚČTŮ VÝNOSŮ (6. ÚČTOVÁ TŘÍDA). ÚČETNÍ UZÁVĚRKY A ZÁVĚRKA:

 • přípravné práce, účetní uzávěrka,
 • sestavení účetních výkazů.

Lektor:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě