NAD VÝKLADOVÝMI PROBLÉMY VYBRANÝCH INSTITUTŮ (A SMLUVNÍCH TYPŮ) ZÁVAZKOVÉHO PRÁVA PODLE (NOVÉHO) OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář se věnuje problémovým otázkám závazkového (smluvního) práva podle nového občanského zákoníku, zejména těm, které přináší výkladové nejasnosti, a to zejména pohledem praxe po nabytí jeho účinnosti. Výklad bude věnován také výkladovým problémům u jednotlivých smluvních typů podle nového občanského zákoníku. Součástí semináře bude seznámení s publikovanými názory (zejména v komentářích) na některé sporné otázky smluvního práva podle (nového) občanského zákoníku a první judikaturou.
Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.
Z odborného programu semináře: Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl kontraktační proces zahájen v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 – včetně různých možností – odchylky od podstatných/nepodstatných náležitostí apod.)? Jaký je právní režim dodatků ke smlouvám podléhajícím starému právnímu režimu učiněných po nabytí účinnosti NOZ? Jaký je právní režim smlouvy o smlouvě budoucí a následné realizační smlouvy? Jaký je právní režim rámcové smlouvy a na ni navazujících dílčích např. kupních smluv? Jaký je právní režim smluv uzavíraných na základě zákona o veřejných zakázkách? Právní režim vybraných smluvních typů podle NOZ. Právní režim lhůt, náhrady škody, zajišťovacích institutů, započtení, postoupení pohledávek apod. Jsou přechodná ustanovení kogentní a lze se nějak „vyhnout“ režimu NOZ po nabytí jeho účinnosti? A řada dalších otázek… Nad některými aplikačními problémy zásad nového občanského zákoníku v oblasti smluvního práva (pozor na přechodná ustanovení – aplikují se i na posuzování kogentnosti a dispozitivnosti?) Je zcela jisté, které normy jsou kogentní a které dispozitivní? Lze se odchýlit od podstatných náležitostí smluvního typu? Lze smluvně modifikovat moderační právo soudu? Lze se odchýlit (vyloučit) od některých závazkových institutů, ačkoliv to zákon výslovně nezakazuje? Oprávnění soudu doplnit/změnit text smlouvy. Univerzální moderační právo soudu podle § 577 NOZ? Na jaké situace toto ustanovení dopadá? Aplikační otazníky § 1726 NOZ. Zvláštnosti právního styku podnikatelů mezi sebou, ve vztahu k podnikatelům, s malým a středním podnikatelem, s jinými odborníky, se slabší smluvní stranou, se spotřebitelem, s člověkem, s právnickou osobou. Některá specifika kontraktačního procesu (výběrově např. prezentace zboží reklamou či v katalogu jakožto návrh na uzavření smlouvy, domnělý konsensus, modifikované přijetí, obchodní potvrzovací dopis a jeho úskalí a řada dalších institutů). Možnosti zhojení vad obsahu a formy smlouvy. Absence obecného zákazu vzdání se práv předem – ale některé zákazy vzdání se práv x kdy se lze vzdát svých práv. Předsmluvní odpovědnost a možné výkladové problémy, vymezení ukončení smlouvy „bez spravedlivého důvodu“, vyčíslení nároku na náhradu škody, pojetí odpovědnosti – deliktní či smluvní? Smlouvy uzavírané adhezním způsobem – výkladové otázky (např. co to jsou tzv. těžce čitelné či nesrozumitelné doložky?) Tzv. překvapivá ujednání obchodních podmínek – důsledky a jak se jim lze vyhnout? Specifika tzv. šněrovacích smluv (uzavřených na dobu delší než 10 let či do konce života člověka) a možnosti jejich ukončení. Podstatná změna okolností po uzavření smlouvy – kdy se uplatní? Úrok z prodlení a zastavení jeho narůstání dle § 1806 NOZ (a co smluvní pokuta?) Úrok z prodlení – rozdíly mezi § 1964 a 1972. Řádné splnění x vadné splnění (vazba na odpovědnost za vady a prodlení). Odstoupení od smlouvy – při prodlení a v jiných případech – problémové otázky. Některé výkladové problémy nových institutů závazkového práva (závdavek – výrazné výkladové problémy, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí majetku, postoupení smlouvy – možnosti uzavření tzv. blankosmlouvy, smlouvy na řad atd.). Konkurenční doložka a možnosti smluvní dispozice. Nové možnosti dispozice s promlčecí dobou – jejich limity, novinky ve stanovení promlčecí lhůty a výkladové otazníky. Výkladové problémy u vybraných smluvních typů podle nového občanského zákoníku. A řada dalších problémových otázek, které se objevily v teorii i praxi po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Diskuse. Dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář se věnuje problémovým otázkám závazkového (smluvního) práva podle nového občanského zákoníku, zejména těm, které přináší výkladové nejasnosti, a to zejména pohledem praxe po nabytí jeho účinnosti. Výklad bude věnován také výkladovým problémům u jednotlivých smluvních typů podle nového občanského zákoníku. Součástí semináře bude seznámení s publikovanými názory (zejména v komentářích) na některé sporné otázky smluvního práva podle (nového) občanského zákoníku a první judikaturou.
Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.
Z odborného programu semináře: Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl kontraktační proces zahájen v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 – včetně různých možností – odchylky od podstatných/nepodstatných náležitostí apod.)? Jaký je právní režim dodatků ke smlouvám podléhajícím starému právnímu režimu učiněných po nabytí účinnosti NOZ? Jaký je právní režim smlouvy o smlouvě budoucí a následné realizační smlouvy? Jaký je právní režim rámcové smlouvy a na ni navazujících dílčích např. kupních smluv? Jaký je právní režim smluv uzavíraných na základě zákona o veřejných zakázkách? Právní režim vybraných smluvních typů podle NOZ. Právní režim lhůt, náhrady škody, zajišťovacích institutů, započtení, postoupení pohledávek apod. Jsou přechodná ustanovení kogentní a lze se nějak „vyhnout“ režimu NOZ po nabytí jeho účinnosti? A řada dalších otázek… Nad některými aplikačními problémy zásad nového občanského zákoníku v oblasti smluvního práva (pozor na přechodná ustanovení – aplikují se i na posuzování kogentnosti a dispozitivnosti?) Je zcela jisté, které normy jsou kogentní a které dispozitivní? Lze se odchýlit od podstatných náležitostí smluvního typu? Lze smluvně modifikovat moderační právo soudu? Lze se odchýlit (vyloučit) od některých závazkových institutů, ačkoliv to zákon výslovně nezakazuje? Oprávnění soudu doplnit/změnit text smlouvy. Univerzální moderační právo soudu podle § 577 NOZ? Na jaké situace toto ustanovení dopadá? Aplikační otazníky § 1726 NOZ. Zvláštnosti právního styku podnikatelů mezi sebou, ve vztahu k podnikatelům, s malým a středním podnikatelem, s jinými odborníky, se slabší smluvní stranou, se spotřebitelem, s člověkem, s právnickou osobou. Některá specifika kontraktačního procesu (výběrově např. prezentace zboží reklamou či v katalogu jakožto návrh na uzavření smlouvy, domnělý konsensus, modifikované přijetí, obchodní potvrzovací dopis a jeho úskalí a řada dalších institutů). Možnosti zhojení vad obsahu a formy smlouvy. Absence obecného zákazu vzdání se práv předem – ale některé zákazy vzdání se práv x kdy se lze vzdát svých práv. Předsmluvní odpovědnost a možné výkladové problémy, vymezení ukončení smlouvy „bez spravedlivého důvodu“, vyčíslení nároku na náhradu škody, pojetí odpovědnosti – deliktní či smluvní? Smlouvy uzavírané adhezním způsobem – výkladové otázky (např. co to jsou tzv. těžce čitelné či nesrozumitelné doložky?) Tzv. překvapivá ujednání obchodních podmínek – důsledky a jak se jim lze vyhnout? Specifika tzv. šněrovacích smluv (uzavřených na dobu delší než 10 let či do konce života člověka) a možnosti jejich ukončení. Podstatná změna okolností po uzavření smlouvy – kdy se uplatní? Úrok z prodlení a zastavení jeho narůstání dle § 1806 NOZ (a co smluvní pokuta?) Úrok z prodlení – rozdíly mezi § 1964 a 1972. Řádné splnění x vadné splnění (vazba na odpovědnost za vady a prodlení). Odstoupení od smlouvy – při prodlení a v jiných případech – problémové otázky. Některé výkladové problémy nových institutů závazkového práva (závdavek – výrazné výkladové problémy, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí majetku, postoupení smlouvy – možnosti uzavření tzv. blankosmlouvy, smlouvy na řad atd.). Konkurenční doložka a možnosti smluvní dispozice. Nové možnosti dispozice s promlčecí dobou – jejich limity, novinky ve stanovení promlčecí lhůty a výkladové otazníky. Výkladové problémy u vybraných smluvních typů podle nového občanského zákoníku. A řada dalších problémových otázek, které se objevily v teorii i praxi po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Diskuse. Dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě