DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY DAROVÁNÍ A DALŠÍCH FOREM FUNDRAISINGU

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Fundraising neboli získávání finančních zdrojů je v neziskové organizaci velice důležitou aktivitou. Na semináři si uvědomíte, co fundraisingové aktivity znamenají z pohledu účetnictví a jak se zobrazí v účetní závěrce neziskové organizace. Zjistíte, jak se fundraisingové aktivity promítnou při výpočtu daně z příjmu a v jakých případech mohou přinést organizaci povinnost platit daň z příjmů. Na konkrétních příkladech bude ukázáno zaúčtování a promítnutí v dani z příjmu, budete upozorněni i na případné dopady do daně z přidané hodnoty či daně silniční a bude též upozorněno na nutnou smluvní či jinou dokumentaci. Seminář se bude věnovat separátně darování, dále pak různým druhům prodeje služeb a prodeje předmětů, ať již nakoupených, získaných darem nebo vyrobených ve vlastní dílně, bude se též věnovat různým druhům prodeje – trhy, inernet, aukce či dražba.

Cílová skupina

Finančním manažerům, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

Obsahová náplň

FUNDRAISING OBECNĚ A JEHO MOŽNÉ DOPADY DO ÚČETNICTVÍ A NA FINANČNÍ ŘÍZENÍ ORGANIZACE

DAROVÁNÍ JAKO JEDNA ZE ZÁKLADNÍCH FOREM FUNDRAISINGU Jaké dary lze poskytnout, tedy jaké druhy darů rozlišujeme – peněžní x nepeněžní, účelové x neúčelové, investiční x neinvestiční – dokumenty provázející poskytnutí daru – smlouva, potvrzení o poskytnutí daru apod. – kteří dárci – podnikatel, rozpočtová či příspěvková organizace, nezisková organizace atd. – mohou uplatnit daňové zvýhodnění při poskytnutí daru, jaké jsou podmínky daňového zvýhodnění a jak se stanovuje – jak se přijatý dar projeví v účetnictví neziskové organizace – jak se přijatý dar projeví ve zdanění daní z příjmů neziskové organizace v případě, kdy jde či nejde o veřejně prospěšného poplatníka – možné účetní a daňové režimy pro různé druhy darů – evidence darů v neziskové organizaci – co je a není nutné, co je doporučená praxe.

DALŠÍ FORMY FUNDRAISINGU V PŘÍKLADECH Poskytování různých druhů služeb – prodej věcí (nakoupeného zboží, předmětů vyrobených ve vlastní dílně, věcí přijatých darem) – prodej formou aukce či dražby (vyvolávací cena x konečná cena, kupní cena věci x dar) – účtování a zdanění v případě prodeje služeb či věcí (zboží, výrobků) – finanční výkaznictví, daň z příjmů, DPH.

Lektor:
Ing. Miroslava Nebuželská

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě