Personalistika a mzdová problematika od 1. 1. 2016 • co vše musí znát a vědět personalista a mzdová účetní na rok 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cíl: seznámení s poslední platnou legislativou nejen formou výkladu, ale i pomocí praktických příkladů, doporučených postupů, vzorů a poznatků lektora přímo z praxe.

Cílová skupina

Určen pro mzdové účetní, personalisty a zaměstnavatele zabývající se touto problematikou.

Obsahová náplň

 • Praktická personalistika – aplikace Zákoníku práce a dalších navazujících předpisů v roce 2016
 • předsmluvní povinnosti zaměstnavatelů – sběr osobních údajů budoucího zaměstnance – vnitřní firemní předpisy – instruktáže v oblasti BOZP – pracovně lékařské prohlídky – vstupní, periodické, mimořádné, výstupní – další povinnosti zaměstnavatelů v oblasti pracovně lékařské služby – poznatky z praxe lektora
 • uzavírání pracovněprávních vztahů – souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele – informování zaměstnavatele zaměstnance o obsahu pracovního poměru – zásady při ukončování pracovněprávních vztahů – kdy náleží ze zákona odstupné – zápočtové listy – praktické poznatky, inspektorát práce
 • archivace účetních dokladů
 • pojmy – minimální a zaručená mzda v roce 2016, minimální mzda u poživatelů invalidních důchodů, platové a mzdové výměry – určení platu, mzdy – problematika úrazového pojištění
 • mateřská dovolená a dovolená – názorné příklady výpočtu – dovolená u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby – převod dovolené z roku do roku – přečerpaná dovolená a řešení vzniklého přeplatku na dovolené
 • potvrzování výše průměrného výdělku u dohod o provedení práce a pracovní činnosti
 • náhrady škody a jejich řešení
 • základní informace při zaměstnávání agenturních zaměstnanců – zákon o zaměstnanosti 2016 – zákon o inspekci práce 2016
 • Srážky ze mzdy, platu nebo odměn 2016 – výtah zásadních postupů při provádění srážek
 • příjmy ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 299 Občanský soudní řád – započitatelnost daňových bonusů a výsledků z ročního zúčtování daně ze závislé činnosti – odměny z dohody o provedení práce a exekuce z těchto dohod – přikázání jiných peněžitých pohledávek – povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost, a další nutné úkony plátce příjmu – uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele – pořadí provádění srážek – přednostní pohledávky – souběh příjmů od jiných plátců a následné řešení nezabavitelné částky jednotlivými plátci – insolvence fyzické osoby a postupy plátců příjmu při provádění srážek
 • Insolvenční zákon – součinnost zaměstnavatele se soudním vykonavatelem – insolvenčním správcem – usnesení soudu o schválené insolvenci – součinnost zaměstnavatele při výplatě jiným plátcem příjmu – zaměstnavatel a správa sociálního zabezpečení – plátce nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství – výpočet srážek – a nezabavitelné částky pro rok 2016 – určení jednotlivých třetin – vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby – řada ukázek výpočtů srážek
 • Zdravotní pojištění a sociální zabezpečení v roce 2016
 • kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně – minimální vyměřovací základ 2016 – zásady dopočtu pojistné do MVZ – odvod pojistného nejméně z částky MVZ – okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a částka pojistného za tuto kategorii – kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu – osoba samostatně výdělečně činná a placení povinných záloh – kdo je osoba bez zdanitelných příjmů – odvod pojistného při výkonu práce z zemích Evropské unie – pojistné na sociální zabezpečení, maximální vyměřovací základ – započitatelnost příjmů pro odvod pojistného – zákon o provádění sociálního zabezpečení 2016 sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále – prominutí penále – pravděpodobná výše pojistného – dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění – osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění – dobrovolná platba na nemocenské pojištění – opravné přehledy
 • Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a nemocenské pojištění – základní informace pro rok 2016
 • výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – redukční hranice pro rok 2016 – komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti – karenční doba? – porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů – možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele – postupy zaměstnavatele při provádění kontrol – nemocenské pojištění v roce 2016 – vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění – nároky na jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění. Pojmy – ochranná lhůta, podpůrčí doba a rozhodné období. Vyloučení nároku na nemocenské. Kdy náleží nemocenské jen v 50% výši – součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení
 • Důchodové pojištění 2016, důchodové spoření – II. pilíř a jeho zrušení
 • podmínky nároku na důchody – splnění odpracované doby – předčasný starobní důchod – před důchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu – výpočet důchodu v roce 2016 – zrušení II. pilíře – postupy zaměstnavatelů – možnost doplacení zákonného důchodového pojištění samotným bývalým účastníkem důchodového spoření
 • Daň ze závislé činnosti v roce 2016
 • částky v poskytování daňového zvýhodnění od 1. 1. 2016 – změny v daňové oblasti – uplatňování částek u tzv. „školkovné“ – příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění – tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor 24,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn….
 • další informace podle posledních legislativních úprav
 • Vyhláška o výši tuzemského stravného, zahraniční stravné, povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a osob invalidních za rok 2015
 • diskuze – odpovědi na dotazy

Účastníci semináře obdrží podrobný pracovní materiál včetně názorných ukázek výpočtů, vzorů a doporučených postupů.

Lektor:
Zdeněk KŘÍŽEK

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Valentová
tel: +420 585 757 421
mobil: +420 724 242 558
e-mail: valentova@anag.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: 585 757 421 Olomouc
e-mail: seminare@anag.cz
web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Kollárovo nám. 698/7, Olomouc Zobrazit na mapě