URČENÍ ROZHODNÉHO PRÁVA PRO SMLUVNÍ ZÁVAZKY (NAŘÍZENÍ ŘÍM I)

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

S rostoucím počtem přeshraničních smluvních vztahů roste i význam právní úpravy kolizních norem. Existence mezinárodního prvku ve smluvním vztahu nutně otevírá otázku, jakým právem se smlouva řídí. Její zodpovězení přitom nejednou (díky rozdílům v právních řádech jednotlivých států) významně ovlivňuje výsledek případného sporu.

Právní úprava pravidel pro určení rozhodného práva je poměrně roztříštěná; nalézáme ji nejen ve vnitrostátních právních předpisech (zejm. v zákoně č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém), ale taktéž (či možná především) v předpisech práva Evropské unie a v mezinárodních smlouvách.

Cílem semináře je poskytnout relativně podrobný výklad kolizní úpravy obsažené v Římské úmluvě o právu použitelném pro smluvní závazky a v nařízení EP a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), vysvětlit provázanost uvedených předpisů zejména s nařízením EP a Rady (EU) o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech č. 1215/2012 (Brusel I bis), vyložit klíčové pojmy a jednotlivá pravidla pro určení rozhodného práva, to vše s využitím dosavadní judikatury Soudního dvora.

Cílová skupina

Seminář bude zaměřen zejména na:

 • působnost Úmluvy a nařízení
 • věcná působnost (výklad pojmů „smluvní závazkové vztahy“ a „věci občanské a obchodní“, výluky z působnosti – článek 1 nařízení Řím I)
 • časová působnost
 • vztah k jiným předpisům a mezinárodním smlouvám
 • strukturu kolizních norem
 • volbu práva
 • forma a obsah,
 • štěpení obligačního statutu,
 • změna rozhodného práva a konflikt práv v čase,
 • „single-country contracts“,
 • „doložka o vnitřním trhu“,
 • další omezení volby práva (ochrana slabší strany, imperativní ustanovení a výhrada veřejného pořádku)
 • kolizní normy v případě absence volby práva
 • princip nejužšího spojení, charakteristické plnění, domněnky v. úniková doložka
 • prodej zboží a poskytování služeb (výklad pojmů, vztah k článku 7 odst. 1 nařízení Brusel I bis)
 • smlouva, jejímž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo nájem nemovitosti (vztah k článku 24 odst. 1 nařízení Brusel I bis)
 • frančízové smlouvy, smlouvy o distribuci, dražba a regulovaný trh
 • smíšené smlouvy
 • ochranu slabší strany (včetně vysvětlení vazby na úpravu ochrany slabší strany v nařízení Brusel I bis)
 • smlouvy o přepravě osob (článek 5 odst. 2 nařízení Řím I)
 • spotřebitelské smlouvy (článek 6 nařízení Řím I)
 • pojistné smlouvy (článek 7 nařízení Řím I)
 • individuální pracovní smlouvy (článek 8 nařízení Řím I)
 • kolizní normy ve specifických případech
 • smlouvy o přepravě zboží (článek 5 odst. 1 nařízení Řím I)
 • postoupení pohledávek a smluvní subrogace (článek 14 nařízení Řím I)
 • zákonná subrogace (článek 15 nařízení Řím I)
 • solidarita (článek 16 nařízení Řím I)
 • započtení (článek 17 nařízení Řím I)
 • obligační statut a jeho limity (článek 12 nařízení Řím I)
 • formální platnost (článek 11 nařízení Řím I)

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ivana Nováková
tel: +420 244 402 232
e-mail: bova@bovapolygon.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 244 402 232, +420 241 774 196
e-mail: bova@bovapolygon.cz
web: www.bovapolygon.cz

Adresa
RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, Praha 4 Zobrazit na mapě