SPRÁVNÍ DELIKTY - SPRÁVNÍ ŘÁD V ŘÍZENÍ O SPRÁVNÍCH DELIKTECH

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem je obeznámit posluchače se základní procesní právní úpravou realizace správního trestání, a to v návaznosti na specifika správního trestání. Seminář bude procházet problematiku správního řádu v řízení o správních deliktech v širších souvislostech. V úvodní části se seminář bude věnovat problematice tzv. správního práva trestního a správního trestání. Zaměří se přitom jak na novinky v právní úpravě, praxi a judikatuře, tak i na pohled směrem de lege ferenda. V této části budou zmíněny a rozvedeny zásady, na nichž jsou správní delikty a správní trestání založeny. V další části bude pozornost věnována tzv. hmotněprávní úpravě správních deliktů a také sankcím, které za ně lze uložit, a to s ohledem na zásadu proporcionality. V této části bude výklad vycházet zejména z judikatury správních soudů. Poslední část semináře bude věnována tzv. procesní stránce, a to řízení o správních deliktech při aplikaci správního řádu, jakož i jiných zákonů. Základem výkladu bude postup podle správního řádu, se zaměřením na možné procesní odchylky podle jiných zákonů. Účastníci se seznámí s řízením o správních deliktech od jeho počátku přes průběh řízení až po vydání rozhodnutí, resp. opravné prostředky. Diskutovány budou otázky příslušnosti správních orgánů, přípravné řízení, některé zvláštní či zkrácené typy řízení (příkazní, blokové), otázky doručování, dokazování apod. Seminář bude zaměřen i na aktuální problémy praxe, včetně toho, jak má být vyhotoveno rozhodnutí o deliktu a jaké jsou jeho zvláštnosti oproti jiným správním rozhodnutím. Stručně bude zmíněna i problematika navazujícího soudního přezkumu. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem je obeznámit posluchače se základní procesní právní úpravou realizace správního trestání, a to v návaznosti na specifika správního trestání. Seminář bude procházet problematiku správního řádu v řízení o správních deliktech v širších souvislostech. V úvodní části se seminář bude věnovat problematice tzv. správního práva trestního a správního trestání. Zaměří se přitom jak na novinky v právní úpravě, praxi a judikatuře, tak i na pohled směrem de lege ferenda. V této části budou zmíněny a rozvedeny zásady, na nichž jsou správní delikty a správní trestání založeny. V další části bude pozornost věnována tzv. hmotněprávní úpravě správních deliktů a také sankcím, které za ně lze uložit, a to s ohledem na zásadu proporcionality. V této části bude výklad vycházet zejména z judikatury správních soudů. Poslední část semináře bude věnována tzv. procesní stránce, a to řízení o správních deliktech při aplikaci správního řádu, jakož i jiných zákonů. Základem výkladu bude postup podle správního řádu, se zaměřením na možné procesní odchylky podle jiných zákonů. Účastníci se seznámí s řízením o správních deliktech od jeho počátku přes průběh řízení až po vydání rozhodnutí, resp. opravné prostředky. Diskutovány budou otázky příslušnosti správních orgánů, přípravné řízení, některé zvláštní či zkrácené typy řízení (příkazní, blokové), otázky doručování, dokazování apod. Seminář bude zaměřen i na aktuální problémy praxe, včetně toho, jak má být vyhotoveno rozhodnutí o deliktu a jaké jsou jeho zvláštnosti oproti jiným správním rozhodnutím. Stručně bude zmíněna i problematika navazujícího soudního přezkumu. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě