ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRÁVNICKÉ OSOBY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. Ve výkladu budou zdůrazněny změny platné od roku 2016 včetně praktických příkladů.

Cílová skupina

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsahová náplň

STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ:

 • výsledek hospodaření před zdaněním.

POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

 • dodanění neuhrazených závazků,
 • pohledávky ze smluvních sankcí,
 • daňové dopady změny účetní metody na základ daně,
 • daňové dopady oprav účtování v předchozích letech,
 • daňové důsledky dohody o narovnání,
 • dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik,
 • zrušení rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

 • uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením,
 • zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek,
 • položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné,
 • příjmy podléhající srážkové dani,
 • tvorba rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

DEFINICE OSOB SPOJENÝCH, CENY OBVYKLÉ, ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ:

 • zdanění příjmů z dědění a darování,
 • příjmy získané směnou,
 • daňové dopady převodních cen.

DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY:

 • příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek,
 • příspěvky právnickým osobám s povinným nebo nepovinným členstvím,
 • příspěvky na různé typy pojištění,
 • odměny statutárních orgánů,
 • cenné papíry, pohledávky, závazky,
 • zásadní změny v odpisu pohledávek a v tvorbě daňových opravných položek k pohledávkám,
 • finanční i operativní leasing,
 • zajištění závazku převodem práva,
 • propagační předměty, dary, reprezentace,
 • úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále,
 • likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod,
 • výdaje související s držbou dceřiné společnosti,
 • limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení,
 • nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy.

DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ:

 • z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech,
 • z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí,
 • z bezúplatného příjmu.

NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ, SFÉRA NEZISKOVÉHO SEKTORU:

 • veřejně prospěšný poplatník,
 • svěřenský fond,
 • fundace,
 • změny v režimu SVJ,
 • omezení daňových benefitů,
 • zdanění úrokových příjmů.

SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI:

 • odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty,
 • řetězení daňových ztrát při přeměnách,
 • rozšíření převodu ztráty na právního nástupce u družstev,
 • odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje,
 • odpočet na odborné vzdělávání,
 • snižující položky na dary,
 • snižující položky u neziskových subjektů.

AKTUÁLNÍ OTÁZKY V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Lektor:
Ing. Ilona Součková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě