Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2017

Základní informace
  • Termín kurzů: 17.10.2017 - 18.10.2017
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 4 465 Kč (3 690 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 1702920 - 3 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 170292A - 7 011 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170292B - 9 963 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170292C - 12 546 Kč + DP
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři se účastníci seznámí s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Cílová skupina

Tento aplikační seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří budou zpracovávat mzdovou agendu.

Obsahová náplň

1. den: ZÁKONÍK PRÁCE 2017: Předsmluvní povinnosti – závislá práce, nelegální práce – sankce za umožnění nelegální práce – vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd. – názorné ukázky při sestavování vnitropodnikových předpisů – pracovnělékařské služby od 1. 11. 2017 – zásadní změny – obsah smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb, nově výpisy z dokumentace, vstupní lékařské prohlídky, dohlídky pracovišť, periodické prohlídky, mimořádné prohlídky, prohlídky zaměstnanců pracujících v noci, výstupní pracovnělékařské prohlídky – možné sankce v této oblasti – kontroly inspekce práce a krajské hygienické stanice.

Povinnosti zaměstnavatele – co musí obsahovat pracovní smlouva – co je předmětem možných sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem – zkušební doba – pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou – dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob – souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti – ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů.

Ukončení pracovního poměru – doručování písemností podle zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru – vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

Dovolená v roce 2017 a převody zůstatkových dovolených do roku 2018: Výměra dovolené, plány dovolené, nařizování dovolené, celozávodní dovolená – čerpání dovolené, dovolená za odpracované dny (hodiny), převod dovolené z roku do roku, čerpání dovolené a svátek, krácení dovolené, přerušení dovolené, mateřská dovolená a dovolená, dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku a dopady na výpočet délky dovolené, názorné ukázky výpočtu dovolené, vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené.

Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy. Náhrady škody – obecná odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, dohody o hmotné odpovědnosti, odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání – doporučené vzory, názorné výpočty náhrady škody – nařízení vlády č. 170/2014 Sb., od roku 2015 o povinné evidenci a vyplňování záznamů o pracovních úrazech – platí i nadále.

Zákon o zaměstnanosti v roce 2017 – zásadní změny v zákoně o zaměstnanosti v průběhu roku 2017 od 1. 4., 1. 8. a v roce 2018, v oblasti nekolidujícího zaměstnání, agenturního zaměstnání a náhradního plnění – sankce za porušení povinností vyplývající pro zaměstnavatele ze zákona o zaměstnanosti.

2. den: MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2017S VÝHLEDEM NA ROK 2018: Povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců – minimální mzda od roku 2017, s výhledem na rok 2018, odměňování zaměstnanců – mzda, plat nebo odměna, obsluha mzdy, platu nebo odměny – povinnosti zaměstnavatelů při výplatách – mzdové výměry – určení mzdy – platové výměry – stanovení tarifního platu – příklady na výpočet mzdy, platu, odměny – zákonné příplatky – za přesčas, svátek, víkend, noc, odměna za pohotovost – řada názorných výpočtů (cca 50 příkladů).

Srážky ze mzdy, platu, odměny – ve výpočtu srážek, změna v občanském soudním řádu – příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené – exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě – srážky z jiných příjmů – srážky z daňového bonusu, výsledku z ročního zúčtování daně, náhrady cestovních výdajů – zásadní informace – judikatura soudu – dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce – pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny – datová schránka a exekuční tituly – změny plátce mzdy – srážky z dávek nemocenského pojištění – postup výpočtu – občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy – zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy v roce 2017, praktické výpočty – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy – nezabavitelné částky v roce 2017 a vyživované osoby, na které lze uplatnit nezabavitelnou částku – součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi dle § 33 exekučního řádu – příklady na výpočty srážek cca 30 ukázek.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nemocenské pojištění: Vyměřovací základ v roce 2017 – nedoplatky a přeplatky na pojistném, platební výměry, výkazy nedoplatků, pokuty – způsoby vrácení přeplatků na pojistném – opravné přehledy – penále a jeho výpočet – pravděpodobná výše pojistného – splátky dlužného pojistného a penále – zdravotní pojištění – kategorie pojištěnců, výkon práce ve státech EU a placení pojistného – povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, kdy se nemocenské poskytuje v poloviční výši, krácení nemocenského, kdy je vyloučen nárok na nemocenské – termíny přihlašování a odhlašování poplatníků pojistného – zaměstnanců – možnosti změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech – podmínky, za kterých lze takto měnit zdravotní pojišťovnu – pojištěnec zdravotní pojišťovny a výkon práce v zemích EU – odvod pojistného.

Problematika daně ze závislé činnosti 2017 s výhledem na rok 2018.

Rozšíření okruhu poplatníků, kteří podléhají zvláštní sazbě daně (srážkové dani), zvýšení částky daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě, daňový bonus – názorné příklady z praxe v rámci uplatňování daňových zvýhodnění – dětí, manžela, manželky, druha, družky, daňová zvýhodnění na vnoučata, děti v pěstounské péči – dokladovost a postupy plátce daně a poplatníka (zaměstnavatele a zaměstnance) – ohlašovací povinnost plátce daně při daňovém nedoplatku zaviněném poplatníkem daně – zaměstnancem, viz § 38i ZDP – tiskopis vzor 25 a připravovaný elektronický tiskopis – prohlášení poplatníka a jejich používání – další změny v daních ze závislé činnosti pro rok 2017 a rok 2018.

Dotazy a diskuze.

Lektor:
Zdeněk Křížek

Termíny kurzů

17.10.2017 - 18.10.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)