Intenzívní 5 denní kurz základů podvojného účetnictví podnikatelů

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

úvod do problematiky účetnictví – doporučujeme pro osoby vstupující do oboru anebo vracející se po několikaleté pauze kurz je komplexním průřezem

Cílová skupina

začínající či mírně pokročilí účetní či ekonomové

Obsahová náplň

  1. Úvod(definice účetnictví, předmět účetnictví a jeho funkce, základní principy a zásady účetnictví, členění účetnictví, účetní soustavy, rozsah vedení účetnictví, formy účetnictví)
  2. Právní úprava účetnictví v ČR(legislativní schéma účetnictví a jeho vývoj do dnešní podoby, struktura zákona o účetnictví a výklad vybraných ustanovení, struktura prováděcích vyhlášky k zákonu o účetnictví, České účetní standardy)
  3. Základy podvojného účetnictví(metoda účetnictví jako zachycování ekonomických jevů, účetní doklady a jejich náležitosti, účetní zápisy a účetní knihy, základní pojmy podvojného účetnictví – aktiva, pasiva, bilanční princip, rozvaha, pohyby rozvahových položek a jejich zachycování, účty, podvojné účtování, souvztažnost, náklady, výnosy, výsledek hospodaření, podrozvahové účty, závěrkové účty, schéma fungování podvojného účetnictví)
  4. Dlouhodobý majetek – účtová třída 0×x(právní úprava, vymezení dlouhodobého majetku a jeho oceňování, odpisy, technické zhodnocení, opravy a údržba, dotace na pořízení dlouhodobého majetku, inventarizace, dočasné a trvalé snížení hodnoty, problematika souborů majetku, zmařené investice, základní schéma účtování o dlouhodobém majetku)
  5. Zásoby – účtová třída 1×x(právní úprava, vymezení a oceňování zásob, způsob A a způsob B účtování zásob, základní okruh účtování zásob nakupovaných, základní okruh účtování zásob vytvořených vlastní činností)
  6. Krátkodobý finanční majetek a úvěry – účtová třída 2×x(účtování peněžních operací, účtování cenin, účtování o krátkodobých úvěrech a finančních výpomocích)
  7. Zúčtovací vztahy – účtová třída 3×x a 4×x(účtování pohledávek a závazků, účtování vztahů k zaměstnancům, účtování vztahů ke státu a zdravotním pojišťovnám, zúčtování dotací, odhadované pohledávky a závazky)
  8. Kapitálové účty – účtová třída 4×x (vymezení kapitálových účtů a účtování na těchto účtech – základní kapitál, kapitálové fondy, oceňovací rozdíly, fondy ze zisku, výsledek hospodaření)
  9. Náklady a výnosy – účtová třída 5×x a 6×x(účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišování)
  10. Účetní uzávěrka a účetní závěrka(teorie účetní závěrky, přípravné práce před účetní uzávěrkou, fáze účetní uzávěrky, účetní uzávěrka – využití závěrkových účtů, účetní závěrka – právní rámec, závěrkové výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Lektor:
Ing. Vilém JURÁNEK auditor, lektor - účetnictví podnikatelů i neziskové sféry

Termíny kurzů

16.10.2017 - 24.10.2017

celkem 5 výukových dnů tj. 16.,17.,18.,23.,24., vše v říjnu 2017

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Martin Bauer
mobil:
+420 722 546 *** Zobrazit

e-mail:
seminare.ekonomika@... Zobrazit


Adresa
Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubic Pardubice, T-STRING a.s.

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 722 546 *** Zobrazit

mobil:
+420 722 546 *** Zobrazit

e-mail:
novatis11@... Zobrazit

web: www.chryzantema.cz/

Adresa
NOVATIS s.r.o.
Masarykovo náměstí 1484, Pardubice Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)