Základy BOZP pro podnikatele, vedoucí zaměstnance, personalisty, manažery systémů a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seznámit se s platnou právní úpravou BOZP, povinnostmi zaměstnavatelů a vedoucích zaměstnanců, právy a povinnostmi zaměstnanců a jejich zástupců, osob s odbornou a zvláštní odbornou způsobilostí v BOZP, odborů a pracovníků orgánů státní kontroly. Pochopit význam spolupráce a součinnosti všech zainteresovaných osob, případně subjektů, která může přinést zlepšení stavu BOZP v podniku. Získat znalosti o zásadách praktické aplikace legislativy v oblasti BOZP a v oblastech souvisejících, které využijí při své pracovní činnosti.

Cílová skupina

Statutárním zástupcům a vedoucím zaměstnancům podniků, představitelům vedení podniků pro systém managementu BOZP, zástupcům zaměstnanců, členům řad zaměstnanců a odborových organizací pověřeným zastupováním pro oblast BOZP, samostatným podnikatelům, zájemcům o úvod do problematiky v rámci získávání praxe k pozdějšímu složení zkoušky z OZO v oblasti BOZP, odborně způsobilým osobám na úseku požární ochrany, v oblasti ochrany životního prostředí apod., podnikovým personalistům, právníkům a dalším specialistům, jejichž činnost souvisí s problematikou BOZP.

Obsahová náplň

Současná právní úprava zajišťování podmínek BOZP v pracovněprávních vztazích a mimo pracovněprávní vztahy. Přehled základních předpisů. Práva a povinnosti podnikatelů, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a jejich zástupců v oblasti BOZP. Postavení a úloha odborů, zástupců zaměstnanců pro BOZP, představitelů vedení a manažerů pro HSMS. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP při řešení prevence rizik jako procesu identifikace nebezpečí a hodnocení rizik z hlediska BOZP, poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, evidence a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a dalších souvisejících úkonů při jejich vzniku (s důrazem na potřebu vést kompletní dokumentaci), ochraně pracovněprávních vztahů a dodržování stanovených pracovních podmínek, řešení požadavků na organizaci práce a pracovní postupy, výrobní a pracovní prostředky (bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a vybavení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí, zvláštní požadavky na provoz VTZ), pracoviště a pracovní prostředí, bezpečnostní značení, značky a signály,zvládání rizikových faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zařazení prací do kategorií (kategorizace prací) a dalších souvisejících požadavků ochrany zdraví při práci. Odborná a zvláštní odborná způsobilost v BOZP, význam činnosti odborně způsobilých osob. Státní správa a kontrola v oblasti BOZP (inspekce práce, státní zdravotní dozor a další).

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 531 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)