Smlouvy a ceny ve výstavbě dle nového občanského zákoníku a vztah k veřejným zakázkám

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ. Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle NOZ. Druhy a obsah smluv dle NOZ. Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče: odborný výkon, potřebná péče, pro inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci, pro projektové výkony a související činnosti, pro podmiňující investice, výkupy a břemena – služebnosti, práva stavby, pro dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací. pro stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené se stavbou, informační a komunikační technologie, pro soubory strojů a soubory zařízení – výhrada dle NOZ. Cena díla dle NOZ. Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce – méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení – obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP. Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ. Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky. Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí. Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační - součinnost, svépomocný prodej. Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti – stručné seznámení. Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy – NOZ, speciální předpisy. Cena dle NOZ, rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy. Základní cenové předpisy. Druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montáž práce). Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky a 231/2012 Sb. Členění staveb a jejich částí dle zákona a o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR. Zatřídění – způsoby ocenění a druhy cen a jejich fakturace. Normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního vypořádání. Nákladový typ ceny, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek. Rozdíl mezi vícepracemi, pracemi nad smluvní závazek změnové listy a jejich ocenění. Uznatelné a neuznatelné náklady, vícenáklady. Individuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu – NOZ. Vadné plnění – důsledky. Zákon č. 151/1997 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., ocenění věcných břemen, průmyslových a duševních práv. Změna § 8 ZVZ vyvolaná Občanským zákoníkem – co je dodávka a co stavební práce. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ. Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle NOZ. Druhy a obsah smluv dle NOZ. Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče: odborný výkon, potřebná péče, pro inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci, pro projektové výkony a související činnosti, pro podmiňující investice, výkupy a břemena – služebnosti, práva stavby, pro dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací. pro stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené se stavbou, informační a komunikační technologie, pro soubory strojů a soubory zařízení – výhrada dle NOZ. Cena díla dle NOZ. Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce – méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení – obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP. Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ. Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky. Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí. Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační - součinnost, svépomocný prodej. Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti – stručné seznámení. Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy – NOZ, speciální předpisy. Cena dle NOZ, rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy. Základní cenové předpisy. Druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montáž práce). Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky a 231/2012 Sb. Členění staveb a jejich částí dle zákona a o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR. Zatřídění – způsoby ocenění a druhy cen a jejich fakturace. Normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního vypořádání. Nákladový typ ceny, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek. Rozdíl mezi vícepracemi, pracemi nad smluvní závazek změnové listy a jejich ocenění. Uznatelné a neuznatelné náklady, vícenáklady. Individuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu – NOZ. Vadné plnění – důsledky. Zákon č. 151/1997 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., ocenění věcných břemen, průmyslových a duševních práv. Změna § 8 ZVZ vyvolaná Občanským zákoníkem – co je dodávka a co stavební práce. Diskuse, dotazy.

Termíny kurzů

24.08.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)