Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Absolvování semináře zájemcům pomůže uvědomit si důležité změny v legislativě a ozřejmit si případné aplikační nejasnosti, naučit se promítnout změny a požadavky nové legislativy do podmínek podnikové či soukromé praxe, porovnat si své pracovní metody s kolegy z oboru a se zástupci kompetentních orgánů státního dozoru v těchto oblastech.

Cílová skupina

Odborně způsobilým osobám v oblasti BOZP, na úseku PO a v oblasti ochrany životního prostředí. Zaměstnavatelům, podnikovým manažerům a kompetentním pracovníkům zabezpečujícím povinnosti vyplývající z uvedené legislativy. Podnikajícím fyzickým osobám. Dalším zájemcům o danou problematiku.

Obsahová náplň

Organizace a řízení BOZP, PO a ochrany životního prostředí ve vztahu k požadavkům nových a novelizovaných obecně závazných předpisů. Změny zákoníku práce, zákona o BOZP a souvisejících předpisů v průběhu posledních 12 měsíců (pokud v tomto období k relevantním změnám dojde). Novelizace základních předpisů k ochraně zdraví při práci (zejména poskytování pracovnělékařských služeb). Změny v předpisech pro nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a navazující), změny nebezpečných vlastností odpadů, značení shromažďovacích prostředků, identifikačních listů nebezpečných odpadů atd. Nakládání se závadnými látkami a ochrana vod. Přehled vybraných změn v oblasti ochrany ovzduší v souvislosti se zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Používání chemických látek a směsí a změny vyplývající z evropských nařízení REACH a CLP a navazujících českých právních předpisů např. chemický zákon č. 350/2011 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., s důrazem na povinnosti povinných subjektů vypracovat písemná pravidla pro vybrané skupiny NCHLS a školit zaměstnance, kteří s těmito NCHLS pracují. Ostatní změny v ochraně životního prostředí jako je EIA – posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence, ekologická újma, ISPOP aj. Novinky silniční dopravy i nad rámec BOZP. Změny zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Činnost státního požárního dozoru (nejčastější závady zjištěné při požárních kontrolách v praxi podniků a návrhy na jejich řešení, závady v dokumentaci a požárně bezpečnostním řešení staveb). Aktuální stav a předpokládaný vývoj českých technických norem a harmonizovaných evropských norem v oblasti požární bezpečnosti staveb. Právní úprava odborné způsobilosti v BOZP stanovená nařízením vlády č. 592/2006 Sb., úpravy zákona č. 309/2006 Sb. mající vztah k této problematice. Pracovní prostředí a pracovní podmínky, pracovněprávní vztahy – změny a doplňky v posledním aktuálním období. Novinky stavebních předpisů z pohledu BOZP, PO a ochrany životního prostředí. BOZP na staveništích a obdobných pracovištích, úloha koordinátora BOZP. Systémy managementu BOZP.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 531 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)