Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019

Základní informace
  • Termín kurzů: 19.06.2019 - 20.06.2019
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 5 191 Kč (4 290 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 1903030 - 4 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 190303A - 8 151 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190303B - 11 583 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190303C - 14 586 Kč + D
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři se účastníci seznámí s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Cílová skupina

Tento aplikační seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří budou zpracovávat mzdovou agendu.

Obsahová náplň

1. den: ZÁKONÍK PRÁCE 2019

Ochrana osobních údajů (GDPR): Předsmluvní povinnosti – závislá práce, nelegální práce – sankce za umožnění nelegální práce – vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd. – názorné ukázky při sestavování vnitropodnikových předpisů.

Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance: Obsah smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb, výpisy z dokumentace, vstupní lékařské prohlídky, dohlídky pracovišť, periodické prohlídky, mimořádné prohlídky, prohlídky zaměstnanců pracujících v noci, výstupní pracovnělékařské prohlídky – možné sankce v této oblasti – kontroly inspekce práce a krajské hygienické stanice. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovněprávních vztahů: Co musí obsahovat pracovní smlouva – co je předmětem možných sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem – zkušební doba – pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou – dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob – souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti – ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů.

Ukončení pracovního poměru: Doručování písemností podle zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru – vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti. Dovolená v roce 2019 a převody zůstatkových dovolených do následujícího roku: Výměra dovolené, plány dovolené, nařizování dovolené, celozávodní dovolená – čerpání dovolené, dovolená za odpracované dny, převod dovolené z roku do roku, čerpání dovolené a svátek, krácení dovolené, přerušení dovolené, mateřská dovolená a dovolená, dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku a dopady na výpočet délky dovolené, názorné ukázky výpočtu dovolené, vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené.

Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy.

Náhrady škody: Obecná odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, dohody o hmotné odpovědnosti, odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání (doporučené vzory, názorné výpočty náhrady škody) – nařízení vlády č. 170/2014 Sb., od roku 2015 o povinné evidenci a vyplňování záznamů o pracovních úrazech – platí i nadále.

Zákon o zaměstnanosti v roce 2019: Agenturní zaměstnávání podle Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, vedení evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců, povinnost zaměstnavatele vést kopie dokladů o existenci pracovněprávních vztahů na pracovištích. Možné sankce za neplnění poviností.

2. den: MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2019

Povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců: Minimální mzda od roku 2019 a dopady této změny do dalších právních předpisů: zákoník práce, zdravotní pojištění, zákon o zaměstnanosti – odměňování zaměstnanců (mzda, plat nebo odměna, obsluha mzdy, platu nebo odměny – povinnosti zaměstnavatelů při výplatách) – mzdové výměry – určení mzdy – platové výměry – stanovení tarifního platu – příklady na výpočet mzdy, platu, odměny – zákonné příplatky – za přesčas, svátek, víkend, noc, odměna za pohotovost – řada názorných výpočtů (cca 50 příkladů).

Srážky ze mzdy, platu, odměny: Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené – exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě – srážky z jiných příjmů – srážky z daňového bonusu, výsledku z ročního zúčtování daně, náhrady cestovních výdajů – zásadní informace (judikatura soudu) – dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce – pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny – datová schránka a exekuční tituly – změny plátce mzdy – srážky z dávek nemocenského pojištění – postup výpočtu – občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy – zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy v roce 2019, praktické výpočty – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy – nezabavitelné částky v roce 2019 a vyživované osoby, na které lze uplatnit nezabavitelnou částku – součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi dle § 33 exekučního řádu – příklady na výpočty srážek cca 30 ukázek.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nemocenské pojištění: Vyměřovací základ v roce 2019 – nedoplatky a přeplatky na pojistném, platební výměry, výkazy nedoplatků, pokuty – způsoby vrácení přeplatků na pojistném – opravné přehledy – penále a jeho výpočet – pravděpodobná výše pojistného – splátky dlužného pojistného a penále – zdravotní pojištění – kategorie pojištěnců, výkon práce ve státech EU a placení pojistného – povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, kdy se nemocenské poskytuje v poloviční výši, krácení nemocenského, kdy je vyloučen nárok na nemocenské – termíny přihlašování a odhlašování poplatníků pojistného – zaměstnanců – možnosti změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech – podmínky, za kterých lze takto měnit zdravotní pojišťovnu – pojištěnec zdravotní pojišťovny a výkon práce v zemích EU – odvod pojistného. Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění.

Problematika daně ze závislé činnosti 2019: Okruh poplatníků, kteří podléhají zvláštní sazbě daně (srážkové dani), částky daňového zvýhodnění na první, druhé a třetí dítě, daňový bonus – názorné příklady z praxe v rámci uplatňování daňových zvýhodnění – dětí, manžela, manželky, druha, družky, daňová zvýhodnění na vnoučata, děti v pěstounské péči – dokladovost a postupy plátce daně a poplatníka (zaměstnavatele a zaměstnance) – ohlašovací povinnost plátce daně při daňovém nedoplatku zaviněném poplatníkem daně – zaměstnancem, viz § 38i ZDP – tiskopis vzor 25 a elektronický tiskopis vzor 26 – prohlášení poplatníka a jejich používání – slevy na daních a jejich dokladování v roce 2019.

Dotazy a diskuze.

Lektor:
Zdeněk Křížek

Termíny kurzů

19.06.2019 - 20.06.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)