Komplexní průvodce DPH – pro začínající

Základní informace
  • Termín kurzů: 09.07.2019 - 11.07.2019
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 7 950 Kč (6 570 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 1902060 - 6 570 Kč + DPH Základní cena, kód: 190206A - 12 483 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190206B - 17 739 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190206C - 22 338 Kč +
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na seminářích se seznámíte se základy uplatňování DPH, a to jak prostřednictvím výkladu, tak na příkladech.

Cílová skupina

Cyklus seminářů je vhodný pro účetní, podnikatele a budoucí daňové poradce.

Obsahová náplň

1. seminář: 9. 7. 2019; 9:00–16:00 – UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO – PRO ZAČÍNAJÍCÍ – Ing. Zdeněk Kuneš Předmět daně, základní pojmy, stanovení výše obratu – plátci, identifikované osoby, registrace – stanovení místa plnění při dodání zboží a při poskytnutí služby – příklady – dodání zboží a poskytnutí služby, obchodování s novými dopravními prostředky v EU – poukazy – jednoúčelový, víceúčelový – vznik povinnosti přiznat daň, úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění – uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň – smlouvy o dílo, dílčí plnění, zdanitelné plnění poskytované na dlouhodobé bázi – vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti, vynaložení úsilí k jejich doručení, zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti, uchovávání, zvláštní daňové doklady – splátkový kalendář, platební kalendář – stanovení základu daně, přefakturace, stanovení základu daně ve zvláštních případech – výpočet daně – oprava základu daně na základě dodavatelsko odběratelských vztahů, oprava odpočtu daně – provedení opravy chyby – oprava základu daně u nedobytné pohledávky – stanovení sazby daně u stavebních prací – opravy, rekonstrukce, nová výstavba – dodání nemovité věci, nájem nemovitých věcí – osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně – nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně – řešení nedoložených případů zničení nebo ztráty majetku – zvláštní režimy – DPH u cestovní služby, dodání použitého zboží – režim přenesení daňové povinnosti – trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti, dočasné použití, příloha č. 6, nařízení vlády, informace GFŘ k jednotlivým nařízením vlády – ručení – znalostní test, platby na účet mimo tuzemsko, platby na nezveřejněný účet, nespolehlivý plátce, minimalizace rizika ručení – nespolehlivá osoba – podávání kontrolního hlášení, pokuty za nepodání KH, vyloučení vzniku pokuty, promíjení pokut – režim jednoho správního místa – zodpovídání dotazů.

2. seminář: 10. 7. 2019; 9:00–16:00 – DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI – PRO ZAČÍNAJÍCÍ – JUDr. Svatopluk Galočík Dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí včetně konsignačních skladů – pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 – obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň – přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16 – poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3 – přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 – pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a § 97a – nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně – finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d – povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku – vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně – souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání – ustanovení § 108 odst. 1 písm. j) – úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu § 110a – 110ze (mini one stop shop) – zrušení svobodných skladů – zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech – zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem – zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně.

3. seminář/workshop: 11. 7. 2019; 9:00–16:00 – DPH V PŘÍKLADECH – WORKSHOP PRO ZAČÍNAJÍCÍ – Ing. Zdeněk Kuneš Počítání obratu na příkladech, registrační povinnost – stanovení místa plnění na příkladech – intrakomunitární plnění – operace se zbožím, řetězové obchody na příkladech, třístranný obchod; příklady, grafy – místo plnění u služeb – příklady nejčastějších dotazů k oblasti daňových dokladů – stanovení základu daně – vratné obaly – výpočet základu daně – oprava základu daně a sazby daně – příklady, bonusy a skonta – oprava základu daně u nedobytné pohledávky- sazby daně u oprav staveb pro bydlení, nová výstavba, stavby pro sociální bydlení – prodej nemovitých věcí – příklady, informace GFŘ, podstatná změna stavby, okolí pozemku, správní úkon – nájem nemovité věci – příklady, kdy osvobodit a kdy ne – ubytovací služba – přeprava zboží související s vývozem nebo dovozem zboží na příkladech- nárok na odpočet daně v příkladech – úprava odpočtu daně při použití dlouhodobého majetku projiné účely, prodej dlouhodobého majetku- nedoložené případy zničení nebo ztráty majetku, který není dlouhodobým majetkem, vyrovnání odpočtu daně – režim přenesení daňové povinnosti na příkladech, informace GFŘ, nařízení vlády – kontrolní hlášení – příklady včetně uvedení do tiskopisu.

Lektor:
Ing. Zdeněk Kuneš

Termíny kurzů

09.07.2019 - 11.07.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)