Účetní výkazy pro manažery neekonomy - jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízen

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Absolvent kurzu porozumí postavení účetních dat v řízení podniku. Pochopí, jak vznikají data pro měření a hodnocení výsledku podnikatelské činnosti, co vše ovlivňuje jejich vykazované hodnoty i strukturu, seznámí se s dopady účetnictví do jeho každodenní práce – zajištění inventur a zpracování dohadných položek, věcná kontrola vznikajících nebo procházejících účetních dokladů jeho útvarem apod., porozumí základním ekonomickým kategoriím a pojmům – majetek podniku, aktiva, pasiva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, náklady a výnosy, příjmy a výdaje, výsledek hospodaření, odpisy, rezervy, opravné a dohadné položky a řadě dalších. To mu usnadní komunikaci a spolupráci s ekonomickými a finančními útvary, seznámí se s provázaností účetnictví a daní, s pojmy daňově uznatelné náklady a výnosy, daňové a účetní odpisy, splatná a odložená daň z příjmů, pochopí vazby mezi jednotlivými účetními výkazy, naučí se orientovat v jejich struktuře a číst obsah jednotlivých položek, prakticky si procvičí práci s výkazy konkrétních podniků, získá účinný a nepostradatelný nástroj pro svoji práci manažera neekonoma, získá více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními, ekonomickými a finančními manažery.

Cílová skupina

Kurz je určen jako základní modul a první krok pro získání ekonomických dovedností všem manažerům neekonomům, bez ohledu na pracovní zařazení a úroveň řízení. Kurz není o praktickém účtování, ale o orientaci v základních účetních výkazech a přehledech. Kurz připraví posluchače na navazující moduly z oblasti „Finance a ekonomika“. Je odrazovým můstkem pro navazující kurz „Finanční řízení pro manažery neekonomy“. Kurz nepředpokládá žádné ekonomické znalosti.

Obsahová náplň

4. den – Účetnictví a informační systém podniku. 2. den – Účetní závěrka podniku – rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 3. den – Účetní závěrka podniku – cash flow, výkaz o změnách ve VK, příloha.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 531 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)