Průvodce právem nemovitostí – prakticky a přehledně

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Nemovité věci patří k nejvýznamnějším předmětům každodenního života. Ať již jde pouze o jejich užívání, či přímo o dispozici s nimi (jejich nabývání a převody), vždy vyvstává do popředí relativní dlouhodobost právních poměrů k nim. Jde tedy o dlouhodobé závazky k věcem značných hodnot a značného významu pro uspokojování základních lidských potřeb a souvisejících činností.
Pro správný postup v každodenní praxi se vyplatí znát specifika právní úpravy vztahující se k nemovitostem, což pomůže vyvarovat se chyb a omylů, často spojených s nečekanými negativními důsledky.
Seminář se tak zaměří na vysvětlení, co vše jsou dnes věci nemovité a co naopak již nikoliv. Důraz bude kladen na pojetí stavby v současné soukromém právu, včetně specifik práva stavby.
Osvětlena budou tzv. sousedská práva a omezení vlastníků z nich plynoucí. Zmíněna bude zásada materiální publicity a její význam pro zápisy v katastru nemovitostí, včetně možného nabytí nemovité věci od nevlastníka.
Obsah semináře:

  1. Nemovitosti, jejich součásti a příslušenství

Nové pojetí věci nemovité v soukromém právu stále přináší výkladové problémy. Rozdělení na věci nemovité hmotné a nehmotné. Podstatně rozšířený rozsah věcných práv k nemovitým věcem. Nebezpečí podcenění nové úpravy ve vztahu k dispozici s příslušenstvím věci.
2) Stavba jako součást pozemku nebo jako samostatná věc
Superficiální zásada je pouze zásada, nikoli absolutní pravidlo. Existuje velké množství zákonných výjimek, které jsou v praxi reprezentovány stovkami tisíc případů. Neznalost aplikace těchto výjimek vede k právní nejistotě, zda stavba je součástí pozemku či nikoliv, a tedy i k možným fatálním chybám při dispozicích s majetkem.
3) Co to je dočasná stavba
Bohužel stále jedno z nejvíce nejasných ustanovení občanského zákoníku, které však může mít zásadní dopady do existence věci v právním smyslu (stavby) a jejího vlastnictví. Stále nejistá je odpověď na otázku, čí bude stavba, kterou staví nájemce pozemku či pachtýř na najatém či propachtovaném pozemku.
4) Právní režim inženýrských sítí a pozemních komunikací
Významový posun § 509 provedený novelou o.z. rozšířil aplikační prostor i na jakékoliv liniové stavby, nejen na inženýrské sítě. Logicky se tak klade otázka, zda se změnilo nazírání na účelové komunikace.
5) Sousedská práva a další zákonná omezení vlastníků nemovitostí (zejména nezbytná cesta a rozhrady)
Právní úprava omezení vlastníka nemovité věci má i preventivní charakter, neboť řádný vlastník pozemku, znalých svých povinností, nebude zbytečně bránit oprávněným osobám ve výkonu jejich práv. Samostatně je pak pojednáno o možnosti zřízení přístupu k pozemku přes sousední pozemek, a to i proti vůli vlastníka. Rozhrady budou vysvětleny jak ve vztahu k historickým reliktům, tak k možnostem jejich moderní aplikace.
6) Nabývání od neoprávněného a ochrana skutečného vlastníka
Materiální publicita katastru nemovitostí zdaleka není všeřešícím instrumentem proti vadám v zápisech v katastru nemovitostí. Naopak její pojetí je značně omezeno a bude zdůrazněno, kde pouze přichází ochrana dobrověrného nabyvatele v úvahu a kde již nikoliv. Současně budou probrány možnosti obrany skutečného vlastníka proti jejím důsledkům.
7) Právo stavby a jeho specifika
Staronový institut práva stavby má význam zejména pro obce, jakožto typické vlastníky rozsáhlých pozemků s nevůlí k prodeji, ale s vůlí k developmentu. Přenechání obecních pozemků k využití stavebníkovi do práva stavby dává dostatečnou jistotu oběma stranám, a i třetím osobám, velký důraz je však třeba klást na kvalitu uzavírané smlouvy o zřizování práva stavby.
8) Judikatura a aktuální legislativní vývoj
Tato část semináře se bude postupně aktualizovat o novou judikaturu, kterou lektor aktuálně sleduje a zpracovává. Jde o tématickou judikaturu k výše uvedeným bodům, zejména pak rozhodnutí vlastnického senátu NS ČR č. 22 Cdo.
Seminář je určen: Zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi. Vhodné pro zaměstnance obecních a krajských úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Nemovité věci patří k nejvýznamnějším předmětům každodenního života. Ať již jde pouze o jejich užívání, či přímo o dispozici s nimi (jejich nabývání a převody), vždy vyvstává do popředí relativní dlouhodobost právních poměrů k nim. Jde tedy o dlouhodobé závazky k věcem značných hodnot a značného významu pro uspokojování základních lidských potřeb a souvisejících činností.
Pro správný postup v každodenní praxi se vyplatí znát specifika právní úpravy vztahující se k nemovitostem, což pomůže vyvarovat se chyb a omylů, často spojených s nečekanými negativními důsledky.
Seminář se tak zaměří na vysvětlení, co vše jsou dnes věci nemovité a co naopak již nikoliv. Důraz bude kladen na pojetí stavby v současné soukromém právu, včetně specifik práva stavby.
Osvětlena budou tzv. sousedská práva a omezení vlastníků z nich plynoucí. Zmíněna bude zásada materiální publicity a její význam pro zápisy v katastru nemovitostí, včetně možného nabytí nemovité věci od nevlastníka.
Obsah semináře:

  1. Nemovitosti, jejich součásti a příslušenství

Nové pojetí věci nemovité v soukromém právu stále přináší výkladové problémy. Rozdělení na věci nemovité hmotné a nehmotné. Podstatně rozšířený rozsah věcných práv k nemovitým věcem. Nebezpečí podcenění nové úpravy ve vztahu k dispozici s příslušenstvím věci.
2) Stavba jako součást pozemku nebo jako samostatná věc
Superficiální zásada je pouze zásada, nikoli absolutní pravidlo. Existuje velké množství zákonných výjimek, které jsou v praxi reprezentovány stovkami tisíc případů. Neznalost aplikace těchto výjimek vede k právní nejistotě, zda stavba je součástí pozemku či nikoliv, a tedy i k možným fatálním chybám při dispozicích s majetkem.
3) Co to je dočasná stavba
Bohužel stále jedno z nejvíce nejasných ustanovení občanského zákoníku, které však může mít zásadní dopady do existence věci v právním smyslu (stavby) a jejího vlastnictví. Stále nejistá je odpověď na otázku, čí bude stavba, kterou staví nájemce pozemku či pachtýř na najatém či propachtovaném pozemku.
4) Právní režim inženýrských sítí a pozemních komunikací
Významový posun § 509 provedený novelou o.z. rozšířil aplikační prostor i na jakékoliv liniové stavby, nejen na inženýrské sítě. Logicky se tak klade otázka, zda se změnilo nazírání na účelové komunikace.
5) Sousedská práva a další zákonná omezení vlastníků nemovitostí (zejména nezbytná cesta a rozhrady)
Právní úprava omezení vlastníka nemovité věci má i preventivní charakter, neboť řádný vlastník pozemku, znalých svých povinností, nebude zbytečně bránit oprávněným osobám ve výkonu jejich práv. Samostatně je pak pojednáno o možnosti zřízení přístupu k pozemku přes sousední pozemek, a to i proti vůli vlastníka. Rozhrady budou vysvětleny jak ve vztahu k historickým reliktům, tak k možnostem jejich moderní aplikace.
6) Nabývání od neoprávněného a ochrana skutečného vlastníka
Materiální publicita katastru nemovitostí zdaleka není všeřešícím instrumentem proti vadám v zápisech v katastru nemovitostí. Naopak její pojetí je značně omezeno a bude zdůrazněno, kde pouze přichází ochrana dobrověrného nabyvatele v úvahu a kde již nikoliv. Současně budou probrány možnosti obrany skutečného vlastníka proti jejím důsledkům.
7) Právo stavby a jeho specifika
Staronový institut práva stavby má význam zejména pro obce, jakožto typické vlastníky rozsáhlých pozemků s nevůlí k prodeji, ale s vůlí k developmentu. Přenechání obecních pozemků k využití stavebníkovi do práva stavby dává dostatečnou jistotu oběma stranám, a i třetím osobám, velký důraz je však třeba klást na kvalitu uzavírané smlouvy o zřizování práva stavby.
8) Judikatura a aktuální legislativní vývoj
Tato část semináře se bude postupně aktualizovat o novou judikaturu, kterou lektor aktuálně sleduje a zpracovává. Jde o tématickou judikaturu k výše uvedeným bodům, zejména pak rozhodnutí vlastnického senátu NS ČR č. 22 Cdo.
Seminář je určen: Zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi. Vhodné pro zaměstnance obecních a krajských úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Termíny kurzů

05.03.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)