Ochrana osobných údajov

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR sú účinné od 25.5.2018. Vzhľadom na to, že nová legislatíva prináša nespočetný rad nových povinností, zorganizovali sme pre vás sériu školení, kde vás dôsledne informujeme o nových povinnostiach. Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom potrebné informácie v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na zvládnutie nových pravidiel v praxi. Všetky potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte zároveň možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú. V rámci školenia vám tiež ozrejmíme v akom rozsahu sa na vás vzťahuje nariadenie GDPR a v akom nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – keďže nie celý zákon sa vzťahuje na každý subjekt.

Cílová skupina

Všetci zamestnávatelia, poskytovatelia marketingových služieb, telemarketingu, poskytovatelia finančných služieb, poisťovacích služieb, banky, nebankovky, nákupné a zábavné centrá, pohostinstvo, prevádzkovatelia internetových obchodov a portálov, účtovníci, personalisti …

V pláne kontrol sa nachádzajú tieto subjekty:

Poskytovatelia marketingových služieb (napr. newslettre, súťaže, vernostné programy)

Poskytovatelia služieb tzv. telemarketingu

Poskytovatelia finančných služieb

Poskytovatelia služieb v sektore poistenia

Prevádzkovatelia bankových a nebankových registrov klientskych informácií

Nákupné a zábavné centrá

Pohostinské zariadenia

Obsahová náplň

OBSAHOVÉ ZAMERANIE: Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR sú účinné od 25.5.2018. Vzhľadom na to, že nová legislatíva prináša nespočetný rad nových povinností, zorganizovali sme pre vás sériu školení, kde vás dôsledne informujeme o nových povinnostiach. Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom potrebné informácie v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na zvládnutie nových pravidiel v praxi. Všetky potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte zároveň možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú. V rámci školenia vám tiež ozrejmíme v akom rozsahu sa na vás vzťahuje nariadenie GDPR a v akom nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – keďže nie celý zákon sa vzťahuje na každý subjekt. Viete že:

ako má vyzerať poverenie pre oprávnené osoby?
ako má vyzerať sprostredkovateľská zmluva od 25.5.2018?
že, bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?
ako má vyzerať záznam o spracovateľských činnostiach?
je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?

čo sú to balančné testy?
čo všetko máte mať vypracované, aby ste boli v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov?
ako má vyzerať označenie monitorového priestoru?

Program:

Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)

Pojmy (osobný údaj, online identifikátory, rodné číslo, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)
Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ
Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy
Právne základy spracúvania osobných údajov -povieme si kedy treba súhlas a ako a kedy používať oprávnený záujem
Monitorovanie priestorov kamerovým systémom
Povinnosť informovania dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania]
Bezpečnostné opatrenia – ako má vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018
Štandardné opatrenia (vrátane poverení osôb spracúvajúcich osobné údaje)
Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)
Záznamy o spracovateľských činnostiach Viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?
Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Povieme si ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty)
Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?
Cezhraničný prenos osobných údajov
Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu
Kódex správania, certifikát a akreditácia
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
Diskusia

Bonus: vzor sprostredkovateľskej zmluvy, informačnej povinnosti

Termíny kurzů

Otevírá se čtvrtletně.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 6 hodin

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** Zobrazit

mobil:
+421 911 553 *** Zobrazit

e-mail:
office@... Zobrazit


Adresa
Kongresové centrum Družba, Botanická 25, Bratislava, 842 14 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+421 41/562 15 *** Zobrazit

e-mail:
tempo@... Zobrazit

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)