Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetních a souvisejících před

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Obsah semináře:

Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) – dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě

Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ. Rozdíly u pozemních komunikací a cest a inženýrských sítí

Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy (NOZ – Nový občanský zákoník)

Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin, NSZ novela stavebního zákona

Zatřídění majetku – jednotlivých položek soupisu prací, dodávek a služeb

Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)

Pokyn GFŘ D – 22. Výklad položek financování reprodukce majetku

Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena

Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)

Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce vazba na účetní předpisy

Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky

Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku, výpůjčka, právo stavby

Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce, novela stavebního zákona (NSZ)

Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb, zařazení do HM, NM, služeb TDS, AD, KOBOZP

Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, dle NOZ

Pojem majetkové jednice nemovitosti – samostatné věci – provozní náklady

Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny

Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), Nový celní sazebník

Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhl. č. 441/2013 Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 199/2014, vyhl. č. 345/2015 Sb., vyhl. č. 53/2016 Sb., vyhl. č. 457/2017 Sb.

Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) – RCHP

Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku.

Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví, vyhl. č. 500/2002 Sb.

Společný celní sazebník, Nařízení komise EU 2016/1821

N.V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem, N.V. č. 366/2013 Sb.

Změny pro r. 2019 – Přehled přijatých změn týkajících se majetku

Aktuality k datu konání semináře

Diskuse, dotazy, odpovědi

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Obsah semináře:

Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) – dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě

Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ. Rozdíly u pozemních komunikací a cest a inženýrských sítí

Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy (NOZ – Nový občanský zákoník)

Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin, NSZ novela stavebního zákona

Zatřídění majetku – jednotlivých položek soupisu prací, dodávek a služeb

Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)

Pokyn GFŘ D – 22. Výklad položek financování reprodukce majetku

Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena

Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)

Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce vazba na účetní předpisy

Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky

Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku, výpůjčka, právo stavby

Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce, novela stavebního zákona (NSZ)

Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb, zařazení do HM, NM, služeb TDS, AD, KOBOZP

Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, dle NOZ

Pojem majetkové jednice nemovitosti – samostatné věci – provozní náklady

Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny

Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), Nový celní sazebník

Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhl. č. 441/2013 Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 199/2014, vyhl. č. 345/2015 Sb., vyhl. č. 53/2016 Sb., vyhl. č. 457/2017 Sb.

Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) – RCHP

Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku.

Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví, vyhl. č. 500/2002 Sb.

Společný celní sazebník, Nařízení komise EU 2016/1821

N.V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem, N.V. č. 366/2013 Sb.

Změny pro r. 2019 – Přehled přijatých změn týkajících se majetku

Aktuality k datu konání semináře

Diskuse, dotazy, odpovědi

Termíny kurzů

22.11.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
ČESKÉ BUDĚJOVICE, Dům kultury METROPOL, Senovážné nám. 2, salonek, ČESKÉ BUDĚJOVICE

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)