Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe

Základní informace
  • Termín kurzů: 17.06.2020
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 3 134 Kč (2 590 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 2001690 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 200169A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200169B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200169C - 8 806 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Cílová skupina

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Obsahová náplň

ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PERSONALISTŮ V ROCE 2020

Praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců: Požadované doklady v rámci přijímacího řízení – ochrana osobních údajů – zápočtový list, obsah a jeho vydání – osobní dotazník a archivace dokladů – informování o obsahu pracovního poměru – doručování písemností – co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace – výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené – uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou – výkon práce na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců.

Dohody o pracích mimo pracovní poměr: Co musí zaměstnavatel dodržet, čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů – poznatky z kontrol inspekce práce – princip tzv. malého rozsahu v roce 2020, posouzení malého rozsahu – nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP – dovolená, náhrady, příplatky.

Dovolená v roce 2020: Princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku – vnitřní firemní předpisy – pracovní řád. Celá řada příkladů na výpočet dovolené.

Pracovní doba: Určení pracovní doby, práce doma, nerovnoměrná pracovní doba, přestávky v práci, evidence pracovní doby v roce 2020, práce přesčas a ve svátek – co kontroluje inspektorát práce – možné sankce za porušení zákoníku práce v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, čerpání dovolené a evidence o odpracované době.

Úrazové pojištění v roce 2020: Připravovaný zákon o úrazovém pojištění a prováděcí předpisy – povinnosti zaměstnavatelů v agendě úrazového pojištění – poznatky z praxe – plnění náhrad za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a další náhrady – možné šetření pracovních úrazů kontrolními orgány – způsobilost zaměstnance k dalšímu výkonu práce po ukončení pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání v roce 2020, vysvětlení důležitých pojmů – pojem pracovní úraz, co je plnění pracovních úkolů, stravování a pracovní úraz, přímá cesta do a ze zaměstnání ad.

MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2020

Zásady a možné způsoby odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře v roce 2020 – nové sazby minimální zaručené mzdy – zkušenosti z praxe – co často zaměstnavatelé porušují při poskytování mzdy na úrovni mzdy minimální – možné sankce – určování mzdy a platu – mzdový, platový výměr a jeho obsah – dopady nové výše minimální mzdy do dalších právních předpisů.

Průměrný výdělek: Určování pravděpodobného výdělku a možné spory s bývalými zaměstnanci a potvrzení o průměrném výdělku pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti – názorná ukázka čeho se má zaměstnavatel vyvarovat – průměrný výdělek u dohod o pracích mimo pracovní poměr – celá řada názorných příkladů na výpočet mzdy a průměrného výdělku.

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny v roce 2020: Právní předpisy, které musí plátce mzdy či ostatních příjmů dodržovat – z jakých příjmů se musí provádět srážky – judikatura soudů k započitatelnosti zvláštních příjmů – dodržení zásady pořadí při provádění srážek – dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách z jeho mzdy, platu nebo odměny ve prospěch zaměstnavatele, exekuční tituly – soudní, správní, exekuční příkaz vydaný exekutorem – datové schránky – názorné ukázky jednotlivých exekučních příkazů, co je třeba sledovat, součinnost, co má obsahovat exekuční příkaz – nové nezabavitelné částky pro rok 2020 – vyživované osoby a jejich dokladovost podle občanského zákoníku – doporučené postupy jak tyto osoby dokladovat – insolvence fyzické osoby – součinnost plátce příjmu dlužníka s insolvenčním správcem – jednotlivé formy možného oddlužení – začátek insolvenčního řízení – povinnost plátce příjmu – prohlášení insolvence a konec insolvence fyzické osoby – součinnost zaměstnavatele s dalšími plátci příjmu povinného – předávání informací – povinný a příjmy od více plátců – názorné ukázky výpočtů srážek v roce 2020 – součinnost mezi plátcem příjmu povinného a exekutorem podle § 33 exekučního řádu – udělování informací o zaměstnanci a ochrana osobních dat – možné sankce – zkušenosti s komunikací s exekutory.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2020: Poplatníci pojistného, sazby pojistného a jeho odvody – termíny, tiskopisy – jak postupovat v případech chybného odvodu pojistného – opravné přehledy, názorné příklady a ukázky opravných přehledů – započitatelnost příjmů pro účely odvodu pojistného – pojistné u zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti a provedení práce v roce 2020 – podrobná ilustrace výpočtu pojistného – pojem malý rozsah – stanovení pojistného u statutárních orgánů – souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele a odvod pojistného – možné sankce na pojistném – prominutí penále, určení pravděpodobné výše pojistného, splátky dlužného pojistného a penále – zdravotní pojištění a jednotlivé okruhy poplatníků pojistného – princip minimálního vyměřovacího základu – příklady na výpočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu.

Náhrada mzdy za prvních 14 dnů a nemocenské pojištění 2020: Náhrada mzdy pro rok 2020 – povinnosti práce neschopného zaměstnance při vzniku jeho pracovní neschopnosti – výpočet náhrady – názorné ukázky výpočtu – kontrola dodržení režimu práce neschopného zaměstnance za prvních 14 dnů – příklady, vzor směrnice o postupu při kontrolách práce neschopného zaměstnance.

Nemocenské – posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění: Pojmy ochranná lhůta, podpůrčí doba a rozhodné období v roce 2020 – vyplňování podkladů – tiskopis „Příloha k žádosti o …“ – praktická ukázka – jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – dávka „otcovská “ – vzory jednotlivých tiskopisů pro uplatnění dávek nemocenského pojištění – E-neschopenky – povinnosti plátců pojistného v nemocenském pojištění – povinnosti práce neschopných zaměstnanců – povinnosti ošetřujících lékařů – sankce na nemocenském – výpočet dávek nemocenského pojištění 2020.

Povinnosti zaměstnavatelů v důchodové agendě v roce 2020: Zákon o provádění sociálního zabezpečení 2020 – povinnosti zaměstnavatele v důchodové agendě – povinná evidence zaměstnanců, archivace dokladů, evidenční listy důchodového pojištění, další ohlašovací povinnost – žádosti zaměstnanců o důchod, předčasný důchod – názorná ukázka, co vše je třeba doložit pro sepsání žádosti o důchod – vnitřní firemní předpis o zajištění archivace a následné skartace dokladů. Výpočet důchodu v roce 2020. Další praktické informace: Náhrady cestovních výdajů – výše stravného, zahraniční a tuzemské stravné 2020 – průměrné ceny pohonných hmot – vnitřní firemní předpisy. GDPR – ochrana osobních dat v personální a mdové oblasti.

Závěr, diskuze.

Lektor:
Zdeněk Křížek

Termíny kurzů

17.06.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)