Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení i užití současné české a zahraniční praxe – pro náročné

Základní informace
 • Termín kurzů: 05.10.2020 - 07.10.2020
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 11 967 Kč (9 890 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 2004480 - 9 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 200448A - 18 791 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200448B - 26 703 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200448C - 33 626 Kč +
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na kurzu a moderním vzdělávacím programu s distanční konzultační podporou se naučíte strukturovat a využívat finančně účetní, ale i širší manažerské a ekonomické pojetí, praktické odvození a užití nákladů (Cost, Expenses). Naučíte se také odvodit a používat jednotlivé nákladové formy, složky a druhy, ale i rozpočty a rozpočtování ve firemním a organizačním řízení, včetně řízení „nevýrobních“ tzv. obchodních a službových firem i organizací (SFO). To znamená i specifických a soudobých organizací strukturovaného veřejného sektoru a státní správy, včetně neziskových organizací (non-profits) se základním kritériem tzv. hospodárnosti, tj. v praxi i dodržení daného a strukturovaného rozpočtu, atd.

Kurz vám umožní získat informace o kvalitním řízení firemních a podnikových i organizačních nákladů, včetně neopominutelných nákladů kapitálu a zásadní kompetence, jak náklady komplexně řídit v praxi, a to jak v tradičním finančním a kalkulačním pojetí, tak v moderním pojetí a praktickém užití nákladového (Cost Management), ale i tzv. projektového řízení, včetně řízení investičních projektů a investic, a to jak firemních, tak i autonomních.

Lektor vám předvede, jak postupně provést sloučení obou přístupů (tradičního a moderního) nákladového řízení a aplikovat ho, společně s konkrétními metodami, vybranými analýzami a technikami prověřenými praxí na nákladové systémy a pro komplexní potřeby řízení. Bude přitom vycházet z konkrétních příkladů české a mezinárodní praxe s důrazem na nutný upgrade českého přístupu k řízení firemních, podnikových a organizačních nákladů, včetně zásadního rozpočtování (budgeting) a řízením rozpočty, ale i v praxi zásadních investic a projektů. Stranou nezůstane ani neopominutelné řízení procesní a hodnotové, včetně podmiňujícího nejrozvinutějšího procesního řízení a nákladování, ale i jeho zásadní nejmodernější a praxí prověřené realizační nástroje (např. řízení nákladů aktivitami a procesy ABC/ABM, včetně rozpočtování aktivitami – ABB), rozvinuté až do jejich nejmodernější podoby a užití v podobě flexibilního a zjednodušujícího „časového“ ABC, tj. TDABC – Time-driven Activity-based Costing (doplněných řízením komplexně zdrojovým a kapacitním).

Po absolvování budete umět specifikovat a odvodit a užít kompletní nákladový i projektový management, ale především se naučíte kvalitnímu a komplexnímu řízení nákladů (včetně odvození a užití relevantních sestav, rozpočtů i rozpočtování), ale i investic a projektů se všemi jeho relevantními metodami, technikami a současnými preferencemi, včetně zásadního zahrnutí rizika a vazeb na hotovost i klíčové náklady kapitálu (Cost of Capital). Naučíte se je navíc vnímat ve vztahu k celkovému ekonomickému a finančnímu řízení (EFŘ), případně až i korporátnímu řízení (CM) vaší společnosti a organizace i businessu, jehož je kvalitní a věrohodné řízení nákladů, tj i kapacity a zdrojů, ale i komplexní rozpočtování, stejně jako řízení investic a projektů (firemních i samostatných), základním předpokladem.

Budete umět aplikovat konkrétní a v praxi nejúčinnější metody a realizační techniky, řízení a vyhodnocování efektivity nákladů i výdajů a provázané nákladové efektivity a výkonnosti, včetně odvozené ziskovosti – profitability a kompletní cenotvorby, ale i klíčového moderního diskontování zohledňující časovou hodnotu peněz. Naučíte se pracovat s nadstavbovou ekonomickou přidanou hodnotou (EVA) zohledňující náklady kapitálu i tzv. WACC, které dokážete odvodit i užít v praxi, stejně jako celkovou hodnotou firmy, organizace a businessu a to i z dnes rozhodujícího pohledu investorů a majitelů kapitálu (EV).

Cílová skupina

Kurz je určen zejména pro

 • klienty s ekonomickým, finančním, manažerským, ale i business a investičním povědomím, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery,
 • účetní profesionály, manažerské účetní a kontrolery, manažery nákladů a projektů (Cost a Project Management), auditory, vedoucí a výkonné pracovníky, včetně administrativních (a to i organizací tzv. veřejného sektoru (OVS) a státní správy, dále i organizací,
 • tvůrce a implementátory firemní, podnikové strategie a výkonnostního řízení i souvisejících propojených KPIs (klíčových ukazatelů a cílů výkonnosti) firem, podniků, organizací, projektů, včetně investičních,
 • ředitele a majitele společností/firem i organizací a jejich manažery i jejich výkonné a vedoucí, případně i provozní pracovníky, včetně pracovníků zabývajícími se firemními, organizačními rozpočty a business procesy (včetně řízení komplexně logistických a řízením současné „komplexní“ logistiky), ale i nejmodernějším procesním řízením a tudíž i nákladováním a rozpočtováním procesů (Process Management/Costing/Budgeting),
 • podnikatele a investory, včetně developerů a pracovníky projektově a rozpočtově řízených firem a moderních organizací (vč. specifických strukturovaných organizací OVS a státní správy a tzv. non-profitů),
 • manažery a pracovníky zabývající se firemním, podnikovým organizačním řízením, rozpočtováním i plánováním a reportingem, včetně samostatného rozpočtování a reportingu, ale i výkonnostním a konkurenčním srovnáváním (benchmarkingu) projektů a investic,
 • manažery, specialisty a relevantní pracovníky v oblasti korporátních, firemních i organizačních informačních (finančních – FIS a manažerských – MIS) a řídicích systémů i tzv. ERP (komerčních a interně přizpůsobovaných SW pracujících se zápisy a vstupy finančního účetnictví) a neopominutelné digitální a ICT, včetně rozvíjejících se tzv. nových technologií, podpory zahrnující dnes i procesní a vždy podporu nákladovou a stále více i komplexně zdrojovou a flexibilně kapacitní.

Je určen i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit a propojit ekonomiku a finance (vč. nákladů, výdajů, rozpočtování a investic), provoz, prodej (vč. e-commerce) i business a zavést tak nezbytný způsob celkového moderního ekonomického a finančního řízení (EFŘ). Zejména pak zavést podmiňující a klíčové celkové řízení nákladů (tradiční a především i moderní) i produktivní rozpočtování, ale i hodnocení a řízení investic a projektů (IP) optimálně zhodnocující společnost i organizaci jako funkční celek v čase, tj. i ekonomicky fungující a řízený celek poskytující efektivně přidanou hodnotu svým zákazníkům a klientům. Ale i rozpočtování a řízení investic a IP samostatných-autonomních, včetně jejich zahrnutí do investičního portfolia, např. investiční development uvedený navíc ve VP v podobě reálné i kriteriálně shrnující případové studie a investiční analýzy ze současné top praxe (velká nemovitost 100 mil EUR v Praze).

Obsahová náplň

Struktura, pojetí a odvození nákladů v manažerském účetnictví a při řízení nákladů: Struktura, ocenění a definice nákladů a výdajů ve finančním účetnictví, včetně odvození produktivních výsledovek a nákladových sald i zisku (např. účelové výsledovky a „náklady prodeje“ – Cost of Sales a „přímá i hrubá marže“ (Gross Margin, provozní EBIT, jádrový EBITDA) – náklady v manažerském účetnictví i controllingu a řízení nákladů (Cost Management) – soudobé relevantní náklady a jejich odvození, užití a řízení, včetně nákladů kapitálu i firemního WACC (vážených nákladů kapitálu) a užití nadstavbového tzv. ekonomického zisku/ přidané hodnoty EVA – vztah a užití komplexního řízení nákladů, včetně komplexního rozpočtování k současnému celkovému ekonomickému a finančnímu řízení, ale až i ke korporátnímu řízení (Corporate Management) soudobé společnosti a organizace i businessu.

Tradiční nákladový model ™, jeho pojetí a odvození nákladových složek, standardní nákladové analýzy, sestavy a kalkulace i jejich užití: Povaha, struktura a definice tradičního nákladového modelu a jeho praktické užití – rozbor a odvození jeho jednotlivých složek – variabilních – přímých a fixních – nepřímých, ale i v praxi problematických a strukturovaných režijních nákladů – paušální – přirážkové % alokace dnes zásadních a bytnících NRN – nepřímých a režijních nákladů, jejich nevěrohodnost a zkreslení např. pro zásadní dílčí nákladování (např. produkty a zákazníci – linie a segmenty, jejich typologie a současné nutné a široké nákladové i výkonnostní objekty, atd.), profitabilitu i cenotvorbu – standardní tradiční nákladové analýzy a kalkulace (variabilních – VC v ČR „vlastních“ a plně absorpčních – FAC; tj. „úplných vlastních nákladů“) a jejich odvození i využití v praxi – tradiční nákladování a cenotvorba – pricing – příklady a případové studie vlastních – VC a plných – FAC nákladů, nákladové cenotvorby (Cost + Product Pricing) – analýza odchylek a její užití rozpočtování a odvození i užití tradičních rozpočtů (dílčích a celkových), jejich vztahy a užití ve firemním, organizačním i projektovém řízení – nevhodnost a neúčinnost TM a jeho realizačních metod pro ryze obchodní a hegemonní službové společnosti a soudobé moderní firmy, podniky a organizace (SFO) vyžadující věrohodné a produktivní nákladové řízení a rozpočtování, včetně specifického řízení „fixní“ kapacity, podchycení, řízení a nákladování procesů i tvorby hodnoty v organizaci.

Klasické a nutné moderní řízení nákladů ve firmě, podniku a organizaci i businessu: Tradiční řízení nákladů, jeho vstupy, metody, cíle, výhody a nevýhody praktických aplikací i TM – požadavky na moderní řízení nákladů a nákladový systém s využitím procesního a hodnotového i nákladově komplexně objektového řízení nákladů (produkty včetně služeb, zákazníci, komplexní logistika včetně e-commerce a CRM, ICT podpora a zásadní „interní a infrastrukturní služby“ – např. Ekonomika a Finance, Marketing a prodej, bytnící IT/ICT, HR, atd.) – využití přiřazování a kalkulace nákladů podle činností i dnes zásadních procesů (ABC – activity-based costing) zásadních zejména pro „nevýrobní“ a strukturované službové společnosti a současné organizace – moderní příčinné a poptávkou tažené rozpočtování aktivitami a procesy (ABB – activity-based budgeting) – srovnání moderního s tradičním rozpočtováním, jeho zažitým odvozením a užitím normativních rozpočtů – standardní firemní/podnikové i organizační rozpočty, tvořící provázanou „soustavu rozpočtů“ sloužící k celkovému rozpočtování a řízení – souhrnný rozpočet – master budget, výrobní a provozní rozpočet, vč. provozních výdajů a investic (OPEX), obchodně-marketingový i distribuční rozpočet, paušálně alokovaný problematický – centrálně administrativní rozpočet– fixní AR sdružující firemní a organizační infrastrukturu – specifické rozpočty – rozpočet hotovosti (Cash Flow Budget – CFB) a rozpočty závislé na firemní/podnikové a organizační strategii (CBS – Corporate Business Strategy), tj. rozpočty na výzkum a vývoj (R&D) a rozpočet na firemní a organizační investice (CAPEX). Příklady a příkladové studie, včetně reálných tradičních a moderních nákladových analýz, sestav, kalkulací i rozpočtování a jejich užití v praxi.

Využití nákladů, rozpočtování a rozpočtové kontroly při analýze, realizaci investic a investičních projektů: Výhody a nevýhody tradičního řízení nákladů a jeho praktických aplikací – rozpočtování (budgeting) a rozpočtová kontrola ve firmách/podnicích a organizacích a jejich specifika v řízení investic, projektů (vč. samostatných) a projektovém řízení.

Metody vyhodnocování efektivity výdajů, nákladů a výkonnosti v manažerském a investičním rozhodování a řízení investic i investičních projektů: Manažerské rozhodování a specifické rozhodování o investicích (firemních i autonomních, vč. investičních projektů – IP) – definice, specifika i užití projektového managementu – řízení investic a IP a investičních projektů a investiční rozhodování, vč. zahrnutí nákladů kapitálu i ceny zdrojů a rizika – logika a odvození diskontování i diskontní míry – základní parametry a metody kapitálového i investičního rozhodování a řízení investic, jejich odvození a užití v praxi.

Aplikace a rozbor jednotlivých metod a technik řízení a vyhodnocování projektů a investic s důrazem na soudobé produktivní metody a techniky: Tradiční statické finančně-účetní metody řízení a hodnocení investic a investičních projektů – náklady, včetně nákladování projektů a zakázek (Job Costing), zisk, statická výnosová míra (AAR), prostá doba úhrady (payback) – metody dynamické pracující s rizikem a hotovostními toky plynoucími z investice v čase a časovou hodnotou peněz – metoda diskontování a diskontovaného peněžního toku (DCF), volné cash flow (FCF), současná PV a čistá současná hodnota, diskontovaná doba úhrady (DPP) – další moderní techniky – ostatní nadstavbové a kooperující metody (variantní rozhodování o investicích a investičních projektech), včetně nejmodernější aplikace „reálných opcí“ a jejich využití při řízení nákladů, projektů i investic – flexibilita a riziko investic a jejich zahrnutí do moderního a současného řízení investic a projektů, ale i firemního a organizačního řízení i rozhodování – příklady a příkladové studie, včetně reálných investičních projektů a analýz i reportingu z kvalitní praxe se zdůrazněním tzv. best practice, včetně zahraniční i tuzemské manažerské i poradenské praxe lektora a autora vzdělávacího programu (VP).

Komplexně shrnující případová studie (top praxe): Kompletní Investiční analýza a soudobé rozhodující investiční parametry, včetně všech „investičních“ KPIs: např. reálná investorská DCF analýza, odvození generovaných hotovostních toků (CF), konkrétní diskontní míra a náklady kapitálu, PV, NPV, PI-index ziskovosti, účetní výnosová míra (ARR), doba úhrady (PP) základní a diskontovaná, jistící prodejní opce a zdůvodnění/podpora celkové akviziční ceny (investiční development a investice do reálné nemovitosti v materialitě 100 mil. EUR – Praha 1, současná poradenská praxe a BMC i kompletní investiční analýza autora VP) s odvozením celkové hodnoty investice – reálný externí investor (i kupující a prodávající).

Lektor:
Ing. Tomáš Petřík

Termíny kurzů

05.10.2020 - 07.10.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)