Pokročilé praktikum uzavírání smluv

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář volně navazuje na semináře zabývající se správným uzavíráním smluv a věnuje se otázkám, na které nebyl v uvedených seminářích dostatečný prostor.
Seminář je <span style=\„text-decoration: underline;\“>vysoce prakticky zaměřen a věnuje se především <span style=\„text-decoration: underline;\“>problematickým aspektům uzavírání smluv řešených i neřešených rozhodovací praxí českých soudů. Na příkladech z praxe (zejména podrobný <span style=\„text-decoration: underline;\“>rozbor desítek konkrétních vybraných problémových smluvních ustanovení a jejich důsledků, výhody a nevýhody pro jednotlivé smluvní strany) a judikatury českých soudů (zejména Nejvyššího soudu ČR) budou zdůrazněny nejčastější chyby a omyly (a to jak věcné, tak formulační) při uzavírání smluv a nastíněny možné způsoby řešení, <span style=\„text-decoration: underline;\“>tipy a triky jak postupovat při konstrukci smluv a posuzování jejich ustanovení.
Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům (advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům a jiným), tak neprávníkům.                                                      
V průběhu semináře bude posluchačům poskytnut dostatečný prostor pro individuální dotazy a rozbor problémových okruhů, s nimiž se v praxi setkávají.
Z obsahu semináře (výběrově):
 • nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí)
 • problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporné otázky z rozhodovací praxe
 • na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů
 • výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a (nového) občanského zákoníku
 • preambule smlouvy a její význam
 • různé jazykové verze smluv a jejich relevance
 • smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem
 • různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.)
 • jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury
 • odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic)
 • tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností, podstatná změna okolností
 • lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?
 • důsledky nedodržení sjednaných formálních náležitostí dodatků ke smlouvám
 • právní důsledky nemožného termín plnění
 • lze sjednat zkušební dobu u nájmu nebytových prostor?
 • lze sjednat podmínku u splatnosti?
 • promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?
 • může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?
 • může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách ve vztazích podnikatele a spotřebitele (a jinde?) A co jiné platební povinnosti stíhající spotřebitele?
 • moderace smluvní pokuty také ve spotřebitelských vztazích?
 • lze smluvní pokutou utvrdit paušálně všechny povinnosti ze smlouvy?
 • lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?
 • bonusy a slevy a nedodržení stanoveného odběru – úprava ceny nebo smluvní pokuta?
 • přechází záruka automaticky s prodejem věci?
 • lze vázat zaplacení za dílo na zaplacení třetí osoby objednateli?
 • důsledky neujednání změny termínu při vícepracích
 • jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?
 • výhrada vlastnického práva – co v případě odstoupení od smlouvy? 
 • fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky), je doručeno, zachytí-li písemnost spamový filtr?
 • je možné odvolat jednostranné právní jednání po doručení druhé smluvní straně?
 • aplikovatelnost zrušených právních předpisů, na které odkazují ustanovení smlouvy
 • řada dalších problémových otázek…
 • jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu 
 • praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv
 • diskuze

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář volně navazuje na semináře zabývající se správným uzavíráním smluv a věnuje se otázkám, na které nebyl v uvedených seminářích dostatečný prostor.
Seminář je <span style=\„text-decoration: underline;\“>vysoce prakticky zaměřen a věnuje se především <span style=\„text-decoration: underline;\“>problematickým aspektům uzavírání smluv řešených i neřešených rozhodovací praxí českých soudů. Na příkladech z praxe (zejména podrobný <span style=\„text-decoration: underline;\“>rozbor desítek konkrétních vybraných problémových smluvních ustanovení a jejich důsledků, výhody a nevýhody pro jednotlivé smluvní strany) a judikatury českých soudů (zejména Nejvyššího soudu ČR) budou zdůrazněny nejčastější chyby a omyly (a to jak věcné, tak formulační) při uzavírání smluv a nastíněny možné způsoby řešení, <span style=\„text-decoration: underline;\“>tipy a triky jak postupovat při konstrukci smluv a posuzování jejich ustanovení.
Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům (advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům a jiným), tak neprávníkům.                                                      
V průběhu semináře bude posluchačům poskytnut dostatečný prostor pro individuální dotazy a rozbor problémových okruhů, s nimiž se v praxi setkávají.
Z obsahu semináře (výběrově):
 • nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí)
 • problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporné otázky z rozhodovací praxe
 • na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů
 • výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a (nového) občanského zákoníku
 • preambule smlouvy a její význam
 • různé jazykové verze smluv a jejich relevance
 • smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem
 • různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.)
 • jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury
 • odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic)
 • tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností, podstatná změna okolností
 • lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?
 • důsledky nedodržení sjednaných formálních náležitostí dodatků ke smlouvám
 • právní důsledky nemožného termín plnění
 • lze sjednat zkušební dobu u nájmu nebytových prostor?
 • lze sjednat podmínku u splatnosti?
 • promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?
 • může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?
 • může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách ve vztazích podnikatele a spotřebitele (a jinde?) A co jiné platební povinnosti stíhající spotřebitele?
 • moderace smluvní pokuty také ve spotřebitelských vztazích?
 • lze smluvní pokutou utvrdit paušálně všechny povinnosti ze smlouvy?
 • lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?
 • bonusy a slevy a nedodržení stanoveného odběru – úprava ceny nebo smluvní pokuta?
 • přechází záruka automaticky s prodejem věci?
 • lze vázat zaplacení za dílo na zaplacení třetí osoby objednateli?
 • důsledky neujednání změny termínu při vícepracích
 • jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?
 • výhrada vlastnického práva – co v případě odstoupení od smlouvy? 
 • fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky), je doručeno, zachytí-li písemnost spamový filtr?
 • je možné odvolat jednostranné právní jednání po doručení druhé smluvní straně?
 • aplikovatelnost zrušených právních předpisů, na které odkazují ustanovení smlouvy
 • řada dalších problémových otázek…
 • jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu 
 • praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv
 • diskuze

Termíny kurzů

03.09.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmkurzy.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)