Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2020

Základní informace
  • Termín kurzů: 12.11.2020 - 13.11.2020
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 5 312 Kč (4 390 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 2006710 - 4 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 200671A - 8 341 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200671B - 11 853 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200671C - 14 926 Kč + D
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři zjistíte či si zopakujete základní kroky při uzavírání ročního účetnictví v neziskové organizaci a dozvíte se, jak sestavit účetní závěrku neziskové organizace – jaké formy sestavení účetní závěrky jsou možné a na co dát v rozvaze, ve výkazu zisku a ztráty a v příloze pozor.

Na základě komplexní případové studie natrénujete zaúčtování jednotlivých transakcí, rozdělíte činnost organizace na druhy činností a na hlavní a vedlejší činnosti, alokujete výnosy a náklady na činnosti, zejména režijní náklady, a sestavíte účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty i přílohu k účetní závěrce, jejíž vzor bude k dispozici).

Následně klasifikujete výnosy a náklady z pohledu daně z příjmů, sestavíte podkladovou tabulku a vyplníte přiznání k dani z příjmů.

Cílová skupina

Účetním, finančním manažerům a dalším ekonomickým pracovníkům v neziskových organizacích, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Školení je relevantní pro nestátní neziskové organizace, tj. organizace nezaložené za účelem podnikání účtující dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění. Jedná se zejména o spolky (bývalá občanská sdružení), svazy, organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

Obsahová náplň

12. 11. 2020; 9:00–16:00 – Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2020 – teorie, pravidla a aplikační praxe Objasnění a shrnutí základních účetních povinností vyplývajících ze zákona a vyhlášek, pravidla pro účetní uzávěrku a pro sestavení účetní závěrky: Povinnosti neziskové organizace dle zákona o účetnictví, popř. vyhlášek – významné účetní metody specifické pro neziskové organizace (dlouhodobý majetek, přijaté dotace, přijaté dary peněžní x nepeněžní, vlastní jmění, účtování s využití středisek, zákázek,…) – jednoduché účetnictví – sestavení přehledů – struktura účetní závěrky a co je nutným minimálním obsahem – jak vykázat hlavní a vedlejší činnost – kde vykázat neutracené dary.

Objasnění a shrnutí pravidel pro zdanění neziskové organizace daní z příjmů v roce 2020 a pravidel pro sestavení přiznání k dani z příjmů za rok 2020 (zákon a aplikační praxe): Kdo je veřejně prospěšný poplatník – jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků – jaké příjmy neziskové organizace jsou osvobozené – zdanění bezúplatných příjmů – přijaté dědictví, přijaté dary, majetkový prospěch, veřejná sbírka – bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek – nabytí, odepisování, prodej – jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné snížení základu daně a podmínky použití – jak rozdělit činnost na druhy činností a jak alokovat k výnosům náklady pro účely daně z příjmů – alokační klíč, rozvrhová základna.

Informace k zohlednění specifických podpor ze strany státu či jiných subjektů v souvislosti s nákazou COVID, promítnutí různých režimů činnosti do účetní závěrky: Účtování různých forem podpory a následné vykázání – vliv COVID na účetní závěrku – textace v příloze apod. – daňové aspekty.

13. 11. 2020; 9:00–16:00 – Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2020 – případová studie Zadání případové studie modelové neziskové organizace včetně počátečních stavů na účtech.

Zaúčtování vybraných účetních transakcí (především specifických pro neziskové organizace) dle zadání, zejména týkajících se: Účtování darů – účtování přijatých dotací – účtování podnikatelské činnosti – účtování veřejné sbírky – účtování nákupu dlouhodobého a drobného majetku – účtování odpisů.

Provedení uzávěrkových prací a sestavení účetní závěrky: Časové rozlišení – ošetření neutracených dotací a neutracených darů – ošetření nedoplacené dotace – alokace režijních nákladů – sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty – příprava přílohy k účetní závěrce.

Klasifikace výnosů a nákladů z pohledu daně z příjmů a sestavení přiznání k dani z příjmů pro případ úzkého základu daně i širokého základu daně (dle druhu organizace): Rozdělení činností a jednotlivých druhů příjmů pro účely daně z příjmů (dotace, dary, ztrátová nepodnikatelská činnost, zisková činnost,…) – daňová klasifikace výnosů – daňová klasifikace nákladů – příprava podkladové tabulky – vyplnění přiznání k dani z příjmů.

Dotazy a odpovědi.

Lektor:
Ing. Miroslava Nebuželská

Termíny kurzů

12.11.2020 - 13.11.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)