Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2018

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

 • získanie zručností spojených s prácou a aplikáciou Zákonníka práce („ZP“) vrátane noviel a súvisiacich predpisov v každodennej praxi
 • osvojenie si bázy vedomostí potrebných pre relevantný výkon práce
 • konkrétny návod na riešenie aplikačných a vecných problémov v praxi
 • oboznámenie sa so zmenami z roku 2017 a 2018

Cílová skupina

Personalisti, HR manažéri, HR špecialisti. Určený je aj pre všetkých vedúcich zamestnancov, konateľov a riaditeľov spoločností.

Obsahová náplň

Na školení získate všeobecný prehľad o Zákonníku práce, ktoré jeho časti boli v poslednom čase menené, ktoré časti čakajú na zmeny a aký to má praktický význam/dopad v aplikačnej praxi. Lektorka vás oboznámi s poslednou novelou ZP účinnou od 01.05.2018.

 • Úvod a stručná informácia o tom, čo priniesla posledná novela ZP účinná od mája 2018
 • Základné zásady, subjekty pracovnoprávnych vzťahov, platnosť právnych úkonov, výklad základných pojmov,
 • Vznik pracovného pomeru a predzmluvné vzťahy – povinnosť uviesť základnú zložku mzdy zverejnenú v inzercii
 • Pracovná zmluva – náležitosti, podmienky, skúšobná doba
 • Mzda – 13. a 14. plat s uplatnením odvodových úľav
 • Zmeny obsahu pracovnej zmluvy – dohoda, preradenie a vyslanie na pracovnú cestu
 • Druhy pracovného pomeru – na dobu neurčitú/určitú, na kratší pracovný čas, dočasné pridelenie
 • Skončenie pracovného pomeru – možnosti a spôsoby- dohodou, výpoveďou alebo okamžite
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a zamestnanca;
 • Nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru – odstupné a odchodné
 • Základné povinnosti zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • Pracovný čas – definícia a pojmy, spôsoby rozvrhnutia pracovného času, konto a pružný pracovný čas, prestávky v práci, nepretržitý denný a týždenný odpočinok
 • Práca nadčas a pracovná pohotovosť – zmeny dané novelou, mzda za prácu nadčas, náhrada mzdy, splatnosť,
 • Úprava výšky mzdových zvýhodnení po novele ZP za prácu vo sviatok, v sobotu a nedeľu a za nočnú prácu
 • Dovolenka – základná výmera dovolenky, druhy dovolenky, kto určuje čerpanie dovolenky a v akom rozsahu, možnosť preplatenia nevyčerpanej dovolenky
 • Prekážky v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa
 • Sociálna politika zamestnávateľa – stravovanie zamestnancov, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie, materská a rodičovská dovolenka
 • Škoda a jej náhrada – zodpovednosť všeobecná a osobitné druhy, dohoda o hmotnej zodpovednosti, výška náhrady škody
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – druhy a zmeny, ktoré priniesla novela ZP s účinnosťou k 1.5.2018.

Realizácia: Kombinácia výkladu problematiky s riešením konkrétnych príkladov z praxe. Účastníci si môžu vopred pripraviť konkrétne otázky a problémy, budeme ich podľa časových možností riešiť.

Lektor:
JUDr. Alena Huťanová

Typ a platnost osvědčení:
Osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 8 hodin

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Ina Matiašková
mobil:
+421 915 725 *** Zobrazit

e-mail:
treningy@... Zobrazit


Adresa
Svetlá 10, 81102 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+421 915 725 *** Zobrazit

mobil:
+421 915 725 *** Zobrazit

e-mail:
treningy@... Zobrazit

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)